Dialogue Session

You can use the search function (shortcut: Ctrl+F) to quickly find your paper by paper ID.


Nov. 11, 2023     16:40-18:10
DE11-1 Advanced DC/DC converters and Power Factor Correction Converters

Paper ID: A0100    Paper Session ID: DE11.1
A High-Efficient Single-Phase Cascaded ThreeLevel AC/DC Converter With Variable DC Bus Voltage
Hao Liu, Yuanbin He, Lijun Hang, Jinsheng Hu; College of Automation, Hangzhou Dianzi University, China

Paper ID: A0116    Paper Session ID: DE11.2
A T-type Three-level DAB AC/DC Converter With Multi-mode Optimized Modulation Strategy
Lijun Song1, Hangbin Yu1, Lijun Hang1, Yuanbin He1, Sai Tang1, Zhen He1, Huipin Lin2; 1.College of Automation, Hangzhou Dianzi University, China, 2.College of Electronic Information, Hangzhou Dianzi University, China

Paper ID: A0157    Paper Session ID: DE11.3
Optimization Design of Contactor Driver for Electric Vehicle
Ao Gu1, Qiang Zhang1, Haitai Huang1, Yongbin Hong2; 1.School of Electrical Engineering and Automation, Xiamen University of Technology, China, 2.College of Electrical Engineering, Qingdao
 
Paper ID: A0191    Paper Session ID: DE11.4
Current Balancing Scheme for Asymmetric Three-level/two-level Three-phase Dual-active Bridge Converter
Xiangfei Xiao, Ke Wu, Zhenghe Shu, Hanyu Wang, Xing Zhang; School of electrical engineering and automation, Hefei University of Technology, China

Paper ID: A0266    Paper Session ID: DE11.5
A Parameter Design Method for L-LLC Resonant Converter
Xinheng Zhou, Changsong Chen, Kang Ni, Huiyao Mi, Jiajun Yang, Tianhao Yang; School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China

Paper ID: A0282    Paper Session ID: DE11.6
Neutral-Point Voltage Control Strategy of Vienna Rectifiers Based on Hybrid DPWM
Jiajun Yang, Bangyin Liu, Huiyao Mi, Binrong Ji, Xinheng Zhou, Kang Ni; College of Electrical and Electronic engineering, Huazhong University of Science and Technology, China

Paper ID: A0284    Paper Session ID: DE11.7
Hybrid Mode Optimal Asymmetric Duty Modulation for Dual Active Bridge Converter with DC Blocking Capacitors
Shuyu Liu, Siqi Dai, Shiqi Fang, Peng Dai; School of Electrical Engineering, China University of Mining and Technology, China

Paper ID: A0303    Paper Session ID: DE11.8
Research on low cross regulation multiple high voltage output converter based on magnetic decoupling
Gui Zhu, Xiaodong Liu, Zhiyuan Qin, Qianjin Zhang, Sucheng Liu, Wei Fang; Provincial Key Laboratory of Power Electronics and Motion Control, Anhui University of Technology, China, School of Electrical and Information Engineering, Anhui University of Technology, China

Paper ID: A0470    Paper Session ID: DE11.9
LADRC-Based Large-Signal Stability Enhancement for Microgrid Energy Storage Converter
Honglong Zhang, Pingjuan Ge, Hailiang Xu, Zhuangzhuang Wan; China University of Petroleum (East China), College of New Energy

Paper ID: A0526    Paper Session ID: DE11.10
An RMS Current Oriented Optimal Design Method for Bidirectional CLLC-DCX Converter
Lie Zhao, Yunqing Pei, Laili Wang, Long Pei, Zhixiang Li, Wei Cao; School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: A0561    Paper Session ID: DE11.11
Multi-Winding Transformer and Series LC-Based Voltage Balancer for Photovoltaic MVDC Integration
Lang Liu, Xiaoquan Zhu, Jintao Hou, Penghui Hou; College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,

Paper ID: A0570    Paper Session ID: DE11.12
Research on Load Transfer Scheme and Control Strategy of Multi-terminal DC Distribution Network Based on Power Flow Controller
Yan Qiao1, Weiyang Ren1, Tiancheng Zhong1, Xiaoyu Chen1, Yiwei Xu2, Yiming Shao2, Weiye Diao2, Jun Mei2, Jiawei Guo2; 1.Shaoxing Power Supply Company, State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd., China, 2.College of Electrical Engineering, Southeast University, China

Paper ID: A0578    Paper Session ID: DE11.13
Optimization Study for the Influence of Parasitic Parameters in Aerospace Power Supply Based on GaN
Cheng Peng, Yonggang Chen, Shubo Zhi, Mingming Ji, Huiyao Li, Zhipo Ji; Beijing Space Power Conversion and Control Engineering Research Center, Beijing Spacecrafts, China Academy of Space Technology, China

Paper ID: A0595    Paper Session ID: DE11.14
A Hybrid Control Method for high power LLC Converter with Wide Output Voltage Range
Junzhe Zhang, Changsheng Hu, Dehong Xu; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: A0620    Paper Session ID: DE11.15
Study on an Improved CLLC Converter for Wide Voltage Range Applications
Hongjun Wang, Shaojun Xie; College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Paper ID: A0621    Paper Session ID: DE11.16
An Improved SWISS Rectifier Without DC Filter Inductance and Design Consideration on Its Transformer Parameters
Ziwen Yang, Bo Zen, Lingjuan Tan, Jiahua Kang, Shaojun Xie; College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Paper ID: A0646    Paper Session ID: DE11.17
Ultra-low Voltage and Large Conversion Ratio DC-DC Converter for Electromagnetic Pump
Yanzheng Yu, Shengdao Ren, Xu Yang, Ziteng Chen, Wanyuan Qu; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, School of Micro-Nano Electronics, Zhejiang University, China

Paper ID: A0661    Paper Session ID: DE11.18
A Noise-shaped Buck Converter Using a Noise-Coupled Second Order Delta-Sigma Modulator
Lehan Xu, Zhangyong Chen, Xin Tong; School of Automation Engineering, University of Electronic Science and Technology of China

Paper ID: A0681    Paper Session ID: DE11.19
Sampled-Data Modeling of Digitally Controlled Boost Converter With Trailing-Edge and Leading-Edge Modulations
Xiaofei Yang1, Ziyang Li1, Lijun Hang1, Yuanbin He1, Sai Tang1, Zhen He1, Huipin Lin2; 1.College of Automation, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou Dianzi University, China, 2.College of Electronic Information, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou Dianzi University,

Paper ID: A0697    Paper Session ID: DE11.20
Study of Different Control Strategies on a Novel Hybrid Switched-Capacitor Converter
Shihang Sun, Wenjie Chen, Xin Meng, Ding Su, Yun Wang; School of Eiectrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: A0709    Paper Session ID: DE11.21
Power Loss Minimization Control for Double-Clamped ZVS Buck-Boost Converter
Yanglong Li, Guohua Zhou, Lunbo Deng; School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China

Paper ID: A0717    Paper Session ID: DE11.22
An Adaptive Model Predictive Control for Three-Level Flying Capacitor Boost Converter in Photovoltaic System
Yuxuan Chen1, Han Cao2, Rui Li2, Xuhui Song1, Shangkun Li1, Fan Zhang1; 1.School of Electrical Engineering, Xi'an Jiao Tong University, China, 2.Electrical Engineer, Wuhan Second Ship Design and Research Institute, China

Paper ID: A0730    Paper Session ID: DE11.23
Design Guidelines for Y Capacitance Based on CM Noise Caused by Line Frequency Switch of Totem-pole PFC
Jiayi Zhang1,2, Yanan Liu1,2, Siliang Zhang1,2, Xinke Wu1,2, Junming Zhang1; 1.Electrical Engineering, zhejiang university, China, 2.Key Laboratory of Power Semiconductor Materials and Devices of Zhejiang Province, Institute of Advanced Semiconductors, ZJU-Hangzhou Global Scientific and

Paper ID: A0748    Paper Session ID: DE11.24
Flexible Mode Totem Pole PFC Rectifier With High Efficiency
Hao Zhou1, Xiaoguang Jin1, Yuliang Liu2, Liangliang Chen1, Peng Xu1; 1.College of Information Engineering, Nanchang Hangkong University, China, 2.Ministry of development planning, State Grid Wuhu power Supply Company, China

Paper ID: A0766    Paper Session ID: DE11.25
An Optimized SPWM Strategy Against Detuning Effect in UWPT System Based on FPGA
Zeyu Fan1, Yuan La2, Yao Yuan3, Linjie Zhao3, Fanghui Yin1, Xi Zhang3, Jiahui Yang3, Liming Wang1; 1.Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University, China, 2.China Southern Power Grid Company Limited, China, 3.Electric Power Research Institute , China Southern Power Grid, China

Paper ID: A0935    Paper Session ID: DE11.26
Research on Wide Output Step-down Converter Based on One Cycle Control
Yongbin Hong, Qiang Zhang, Haitai Huang, Ao Gu; College of Electrical Engineering and Automation, Xiamen University of Technology,

Paper ID: A0946    Paper Session ID: DE11.27
Optimization Design Method for Printed Circuit Board Self-resonant Coil
Yang Liu1, Fuyao Yang1, Yu Han1, Jie Gao1, Hao Sun1, Cong Wang1, Yueshi Guan2, Ruiqing Sun2; 1.State Grid Smart Grid Research Institute Co. Ltd, State Grid Corporation of China, China, 2.Dept. of Electrical Engineering, Harbin Institute of technology, China, 2.State Grid Smart Grid Dept. of Electrical Engineering, Harbin Institute of technology, China

Paper ID: A1000    Paper Session ID: DE11.28
Redundancy design and reliability modeling of GaN-based flying capacitor multilevel converter
Tang Sai, Lijun Hang; School of Automation, Hangzhou Dianzi University, China


Nov. 11, 2023     16:40-18:10
DE11-2 Advanced DC/AC Inverter Topologies, Modulations, and Controls

Paper ID: B0041    Paper Session ID: DE11.29
A Novel Single-Phase Three-Wire Three-Level Power Inverter with a Balance Bridge
Yi Zhu1, Huiqing Wen1, Yong Yang2; 1.Department of Electrical and Electronics Engineering, Xi'an Jiaotong-Liverpool University, China, 2.School of Rail Transportation, Soochow University, China

Paper ID: B0046    Paper Session ID: DE11.30
A Deep Deterministic Policy Gradient Algorithm Based Controller with Adjustable Learning Rate for DC-AC Inverters
Jian Ye1, Sen Mei1, Huanyu Guo1, Di Zhao1, Xinan Zhang2; 1.School of Mechanical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China, 2.School of Electrical, Electronic and Computer Engineering, University of Western Australia, Australia

Paper ID: B0218    Paper Session ID: DE11.31
Parallel Operation Modulation Strategy Based on Three-Layer Objective Switching Sequence Design for Coupled Ten-Switch Inverter
Chuangping Wen1, Hua Chen2, Chang Liu1, Xiangyang Xing1; 1.School of Control Science and Engineering, Shandong University, China, 2.Shandong Labor Vocational and

Paper ID: B0261    Paper Session ID: DE11.32
A Family of Single-Stage Multiport Inverters for Hybrid Renewable Energy Generation
Zhengqin Huang1, Dehong Zhou1,2, Zewei Shen2, Jianxiao Zou1,2; 1.Shenzhen Institute for Advanced Study, University of Electronic Science and Technology of China, China, 2.School of Automation Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, China

Paper ID: B0374    Paper Session ID: DE11.33
Multiperiodic Fractional-Order Selective Harmonic Repetitive Voltage Control Scheme of Three-phase Programmable AC Power Sources
Haoxiong Ke, Keliang Zhou, Chao Tang; College of Automation, Wuhan University of Technology, China

Paper ID: B0421    Paper Session ID: DE11.34
Multi-frequency Grid-connected Inverter Topology and Control for Increasing Power Density
Bowen Li1, Tingyun Gu1, Yumin He1, Yu Wang1, Jiacheng Luo2, Fan Xie2, Bo Zhang2, Yanfeng Chen2; 1.Systems Technology Research Center, Electric Power Research Institute of Guizhou Power Grid Co. , China, 2.School of Electric Power Engineering, South China University of Technology, China

Paper ID: B0438    Paper Session ID: DE11.35
Mechanisms and Method for Active Power Sharing and Zero Frequency Deviation in Decentralized Control
Yu Jiang, Feng Gao; School of Control Science and Engineering, Shandong University, China

Paper ID: B0471    Paper Session ID: DE11.36
A Signle-phase Off-line Inverter in Critical Conduction Mode using GaN Devices
Shaoliang An1, Qiqi Zhang1, Kejia Wang1, Shaogang An2, Yunhai Liu1, Qi Zhang1; 1.School of Electrical Engineering, Xi'an University of technology, China, 2.Pipeline Office, PetroChina Qinghai Oilfield Company, China

Paper ID: B0473    Paper Session ID: DE11.37
A Control Strategy For Suppressing Common Mode Current
Dan Zhao, Yanjun Wei, Liqiao Wang, Cheng Wang; College of Electrical Engineering, Yanshan University, China

Paper ID: B0569    Paper Session ID: DE11.38
Pareto-Optimal Design of Passive Damping for Megawatt Grid-Connected Inverters
Guangda Ma, Chuan Xie, Cheng Li, Weijun Wang, Jianxiao Zou; School of Automation Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, China, Shenzhen Institute for Advanced Study, University of Electronic Science and Technology of China, China

Paper ID: B0574    Paper Session ID: DE11.39
A Three-Phase Si & SiC Hybrid Three-Level Hybrid Legs (Hybrid2) Inverter with Optimal Power Quality and Low Cost
Tianlun Xia1, Lianjie Wang2, Chushan Li2, Huan Yang1, Wuhua Li1, Xiangning He1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Zhejiang University—University of Illinois at Urbana-Champaign Institute, Zhejiang University, China

Paper ID: B0591    Paper Session ID: DE11.40
SiC and Si Hybrid Multilevel Current Source Inverter and its Space Vector Modulation Scheme
Meifang Li1, Lianjie Wang2, Tianlun Xia1, Chushan Li2, Wuhua Li1, Xiangning He1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.ZJUI Institute, Zhejiang University, China

Paper ID: B0612    Paper Session ID: DE11.41
PT Control Strategy Based on Differential Boost Inverter
Shiming Hu, Hao Qin, Jingyuan Wu, Yan Deng; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: B0659    Paper Session ID: DE11.42
Enhanced Adaptive Virtual Impedance Control Method for Harmonic Voltage Mitigation in Parallel Grid-Forming Inverters
Yidong Shi, Zeng Liu, Jiazhi Wang, Jinjun Liu; School of Electrical Engineering , Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: B0666    Paper Session ID: DE11.43
Operating Principles of Series-connected IGBTs Based on Active Clamping Circuit in Voltage Source Converters
Yumiao Yuan, Jinshuai Wang, Shuai Shao, Ying Huang, Junming Zhang; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China
 
Paper ID: B0715    Paper Session ID: DE11.44
Sequence Impedance Modeling of VSG-Based Grid-Forming Direct-Drive PMSG Wind Turbine
Pingfan Duan1, Yang Li1, Xin Tian2, Peizhe Yi1, Zhenhua Yuan2, Xiangfei Meng2, Bin Liu3, Xu Tian4, Zhen Li1; 1.School of Automation, Beijing Institute of Technology, China, 2.Economic and Technological Research Institute, State Grid Shandong Electric Power Company, China, 3.Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, China, 4.China University of Mining & Technology, Beijing, China University of Mining & Technology, Beijing, China

Paper ID: B0728    Paper Session ID: DE11.45
Research on Split-Source Two-Stage Matrix Converter and Its Modulation Strategy
Rutian Wang, Hao Wang, Shiqi Wang, Chuang Liu; School of Electrical Engineering, Northeast Electric Power University, China

Paper ID: B0764    Paper Session ID: DE11.46
A Modified Fractional Level Modulation Strategy for Fractional Level MMC
Xinyang Yu, Chen Wang, Yi Wang, Chuang Han; Hebei Key Laboratory of Distributed Energy Storage and Micro-Grid, North China Electric Power University, China

Paper ID: B0765    Paper Session ID: DE11.47
Arm Average Model and Operational Characteristics Analysis of MMC with Integrated Battery Energy Storage System
Xinyang Yu, Chen Wang, Yi Wang, Chuang Han; Hebei Key Laboratory of Distributed Energy Storage and Micro-Grid, North China Electric Power University, China

Paper ID: B0818    Paper Session ID: DE11.48
A Switched-Capacitor Nine-Level Inverter With Hybrid PWM Strategy and Inductive-Load Ability
Nengmou Xu, Guohua Zhou, Chuyi Shen; School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China

Paper ID: B0826    Paper Session ID: DE11.49
Performance Analysis of Asynchronous PWM at Low Carrier Ratios
Lingyun Chen, Cong Wen, Wenxi Yao; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: B0846    Paper Session ID: DE11.50
Multiple Complex Coefficient Filter Based Grid Impedance Estimation and Voltage Feedforward Method for Weak Grid Connected Three-phase Peijie Zhang1, Qiming Wang1, Shuai Ma1, Fanming Meng1, Zixu Zhang2, Jianliang Chen2; 1.Laiwu Electric Power Company, State Grid Shandong Electric Power Company, China, 2.State Key Laboratory of Reliability and Intelligence of Electrical Equipment, Hebei

Paper ID: B0931    Paper Session ID: DE11.51
Double-Time-Scale Active Thermal Control for Single Inverter with Variable Frequency SPWM
Kexin Bu, Tao Xu, Feng Gao, Jingyang Fang, Hao Tian, Wenqiang Lu; School of Control Science and Engineering, Shandong University,

Paper ID: B0937    Paper Session ID: DE11.52
The Impact of Sampling Aliasing Introduced by Crystal Oscillator Frequency Errors on the Stability of the Droop Control System
Yayue Cao1,2, Tao Xu2, Feng Gao2; 1.State Grid Shandong Electric Power Company, China, 2.School of Control Science and Engineering, Shandong University, China

Paper ID: B0949    Paper Session ID: DE11.53
A Splitting Modulation Strategy for Arm Multiplexing Modular Multilevel Converter
Chuang Han, Chen Wang, Yi Wang, Zhiyou Liu, Xinyang Yu, Yang Dong; Hebei Key Laboratory of Distributed Energy Storage and Mcro-Gird, North China Electric Power University, China

Paper ID: B0952    Paper Session ID: DE11.54
A Precharge Control Strategy for Arm Multiplexing Modular Multilevel Converter
Chuang Han, Chen Wang, Yi Wang, Xinyang Yu, Yang Dong, Zhiyou Liu; Hebei Key Laboratory of Distributed Energy Storage and Mcro-Gird, North China Electric Power University, China

Paper ID: B0963    Paper Session ID: DE11.55
Open-Circuit Fault-Tolerant Operation for Three-Level Quasi-Z-Source Active Neutral Point Clamped Inverter
Zixuan Yang, Ying Jiang, Haiyang Li, Xiushuo Wu; School of Information Science and Engineering, Linyi University, China

Paper ID: B1001    Paper Session ID: DE11.56
A Carrier-Based DPWM for T-Type Three-Level Inverter with ZSV Injected by Searching Neutral Point Current
Xuhui Song1, Jie Tian2, Lin Li2, Shangkun Li1, Yuze Zheng1, Fan Zhang1; 1.School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China, 2.Wuhan Second Ship Design and Research Institute, China

Paper ID: B1027    Paper Session ID: DE11.57
Design of Compact High Efficiency Energy Storage Converters Based on Hybrid Three-Level Topology
Cong Chen, Hongzhou Chen, Yi Long, Xin Xiang, Wuhua Li, Xiangning He; College of Electrical Engineering, Zhejiang University,

Nov. 11, 2023     16:40-18:10
DE11-3 Advanced Control, Modeling, Simulation, and Stability of Power Electronics Systems

Paper ID: C0059    Paper Session ID: DE11.58
The Interaction Between Active Power and Synchronization Loops of PMSG Within Electromechanical Timescale
Yayao Zhang, Meng Zhan; State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China

Paper ID: C0149    Paper Session ID: DE11.59
Small-Signal Model for Dual Active Bridge Resonant Converters
Xin Li1, Yiming Zhang2, Yi Tang3, Wu Chen1; 1.School of Electrical Engineering, Southeast University, China, 2.College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China, 3.School of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University, Singapore

Paper ID: C0193    Paper Session ID: DE11.60
Multi-frequency oscillation suppression method for DC bus voltages based on oscillation energy suppressor
Yongqiao Chen, Jipei Yang, Liangtao Weng, Ling Yang; School of Automation, Guangdong University of Technology, China

Paper ID: C0202    Paper Session ID: DE11.61
Design of DC Voltage Controller for Master Station Based on System-Level Modeling in MTDC System
Xuan Dong, Chuyang Wang, Jiapeng Shen, Mengjie Zhang, Xinying Wang; School of Energy and Electrical Engineering, Hohai University,

Paper ID: C0286    Paper Session ID: DE11.62
VSG-based all-phase difference pre-synchronization strategy without grid-side phase-locked loop
Yichuan Zhong1, Damin Zhang1, Baosen Zhang2, Jinping Huang1, Yonghu Li1, Weidong Xu1; 1.School of Electrical Engineering and Automation, Xiamen University of Technology, China, 2.Research and Development Center, Zhangzhou Kehua Electrical Technology Company,

Paper ID: C0306    Paper Session ID: DE11.63
Enhancing Power Decoupling Control of Grid-Connected Inverters through Data-Driven Parameter Optimization
Jiangge Zhu, Gang Lin, Ningyi Dai; Department of Electrical and Computer Engineering, University of Macau, Macao, China, State Key Laboratory of Smart Energy, University of Macau, Macao, China

Paper ID: C0358    Paper Session ID: DE11.64
Stability Analysis and Enhancement of Grid-Forming Inverters under Stiff Grid Conditions
Wen Zou, Yuying He, Wenbo An; College of Energy and Electrical Engineering, Hohai University, China

Paper ID: C0364    Paper Session ID: DE11.65
Closed-loop Current Components Control Strategy of Operational Test System for MMC Valves
Dunhui Chen1, Chong Niu2, Yutao Xu1, Houyi Zhang1, Xin Yan3, Zhaofang Zhu2; 1.Electric Power Research Institute, Guizhou Power Grid Co., Ltd., China, 2.Xi’an XJ Power Electronics Technology Co., Ltd., XJ Electric Co., Ltd., China, 3.Xuji Flexible Transmission System Corporation, XJ Electric Co.,

Paper ID: C0368    Paper Session ID: DE11.66
Research on Independent Modulation Strategy for Each Arm of Arm Multiplexing Modular Multilevel Converter
Yutao Xu1, Dengjiang Xing2, Dunhui Chen1, Jikai Li3, Houyi Zhang1, Peipei Liang2; 1.Electric Power Research Institute, Guizhou Power Grid Co., Ltd., China, 2.Xi’an XJ Power Electronics Technology Co., Ltd., XJ Electric Co., Ltd., China, 3.Xuji Flexible Transmission System Corporation, XJ Electric Co.,

Paper ID: C0377    Paper Session ID: DE11.67
Design of Passive Damping Filter for High-Frequency Oscillation Suppression of MMC
Meijuan Yang1, Daoyang Li1, Xinhe Liu1, Linzhen Fan2, Kuan Zheng2, Qishen Chen2; 1.Xi'an XJ Power Electronics Technology Co., Ltd., XJ Electric Co.,Ltd, China, 2.State Grid economic and Technological Research Institude Co., Ltd, State Grid Corporation of CHINA, China

Paper ID: C0389    Paper Session ID: DE11.68
Study of Stability Analysis and Design Method for Grid-Connected Converter Connected to Three-phase Voltage Source Converter
Hongyang Li, Min Chen, Haoqing Cai, Changsheng Hu; College of Electrical Engineering , Zhejiang University, China

Paper ID: C0435    Paper Session ID: DE11.69
Optimized adaptive three-phase active inductance considering multiple factors
Longling Shen1, Guorong Zhu1, Feng Liu2, Haoran Wang3, Qian Wang1; 1.School of Automation, Wuhan University of Technology, China, 2.Yantai Power Supply Company, State Grid Shandong Electric Power Company, China, 3.R&D center, Three Gorges Intelligent Control Technology Co.Ltd, China

Paper ID: C0447    Paper Session ID: DE11.70
Research on the Control Strategy of Low Voltage and Low Frequency Pulsed Loads
Yonghui Duan, Yang Zhao, Ang Shen, Yuke Gong, Xiaochun Li, Xinzheng Wang; Satellite Power Department, Shanghai Institute of Space Power-sources, China

Paper ID: C0461    Paper Session ID: DE11.71
Modelling and Design of LCL-Filtered T-Type Inverters for Common-Mode Resonance Current Suppression in High-Power
Bei Liu, Xiangyang Xing, Rui Zhang, Chang Liu, Chuangping Wen; School of Control Science and Engineering, Shandong university, China

Paper ID: C0528    Paper Session ID: DE11.72
Impact of Power Control Parameters on the Passivity of Grid-forming Inverters
Yuying He1, Guotao Wu2, Xuehua Wang2, Wen Zou1; 1.College of Energy and Electrical Engineering, Hohai University, China, 2.School of Eletrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China

Paper ID: C0558    Paper Session ID: DE11.73
Detection Threshold Design for DC Islanding Detection with Static Disturbing Frequency
Tianling Shi1, Yonghao Li2, Boxin Liu2, Jintao Lei2, Fei Wang1, Xin Xiang2, Wuhua Li2; 1.School of Mechatronic Engineering and Automation, Shanghai University, China, 2.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: C0564    Paper Session ID: DE11.74
Stability and Application Analysis of SAPF with PCC Harmonic Voltage Detection
Deshuo Yu, Hao Yi, Fang Zhuo, Yuguo Li, Xin Jiang, Yihan Xie; School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: C0638    Paper Session ID: DE11.75
A Switching-Loss-Matching Model for Power Electronics Real-Time Simulation
Zhe Zhang1, Wenwen Lyu1, Shuang Yao2, Huan Yang1, Rongxiang Zhao1, Ziqin Fang1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.School of Artificial Intelligence , Hebei University of Technology, China

Paper ID: C0675    Paper Session ID: DE11.76
Equivalent Physical Model of Modular Multilevel Converter Considering Internal Dynamics
Hongyi Chen1, Heya Yang1, Zhizhan Tang1, Qian Zhang2, Xin Xiang1, Wuhua Li1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.State Grid Shanxi Electric Power Research Institute, China

Paper ID: C0787    Paper Session ID: DE11.77
Modeling and Stability Discrimination of High Permeability System Considering Fundamental Frequency Disturbance
Fei Li1, Rui Gan1, Jiaming Tan1, Qiang Feng1, Yuanze Zhang2, Xing Zhang1; 1.National and Local Joint Engineering Laboratory for Renewable Energy Access to Grid Technology, Hefei University of Technology, China, 2.Sungrow Power Supply Co.,Ltd. , China

Paper ID: C0806    Paper Session ID: DE11.78
Research on the Effects of Grid-forming Control on Islanding Detection Effectiveness of Distributed Energy Resources
Yuyang Liu1, Xinbin Chen2, Zefan Chen2, Xiaojie Shi1, Lei Lin1, Zhiqiang Wang1; 1.School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China, 2.Jinhua Power Supply Company, State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd., China

Paper ID: C0814    Paper Session ID: DE11.79
Investigation on Fault Current Characteristics of Droop-Controlled Inverter With Virtual Impedance Emulation
Yajie Tang1, Diyang Gong1, Tao Liu2, Zhihao Li1, Xiaojie Shi2, Lei Lin2, Zhiqiang Wang2; 1.Jinhua Power Supply Company, State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd., China, 2.School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology,

Paper ID: C0823    Paper Session ID: DE11.80
Model Prediction-based Virtual Synchronous Machine Control for Improving Transient Frequency Security and Stability of Wind Power Interconnected Power Systems
Peng Zhang1, Ping Yang1, Xu Lin2, Zejian Liu3, Junsheng Chen4; 1.Guangdong Key Laboratory of Clean Energy Technology, South China University of Technology, China, 2.Power dispatching and control center , Guangdong Power Grid Co., Ltd, China, 3.Shenzhen Huagong Energy Technology Co., Ltd, China, 4.Southern Offshore Wind Joint Development Co., Ltd, China

Paper ID: C0825    Paper Session ID: DE11.81
Research on Multi-terminal Coordinated Control Strategy of Fractional Frequency Transmission System
Zihang Kang1, Yongqing Meng1, Tianyi Wang1, Xiang Gao1, Dandan Zhu2, Qian Zhou2; 1.School of Electrical Engineering, Xi‘an Jiaotong University, China, 2.System and New Energy Technology Center, State Grid Jiangsu Electric Power Research Institute, China

Paper ID: C0834    Paper Session ID: DE11.82
Simulation Method for Multiscale Failure of Optocoupler Based on Aging of Solder Layer in Photovoltaic MOSFET
Xuan Chen1, Ran Yao1, Hui Li1, Wei Lai1, Yuan Min2, Cheng Yang1,2, Zeyu Duan1, Siyu Chen1, Zhen Xing1; 1.State Key Laboratory of Power Transmission Equipment Technology, Chongqing University, China, 2.Science and Technology on Reactor System Design Technology Laboratory, Nuclear Power Institute of China, China

Paper ID: C0838    Paper Session ID: DE11.83
An Improved Grid-Current-Feedback Active Damping Method for LCL-Type Grid Connected Inverter
Jingrong Fu, Jie Li, Xin Tang, Lingfeng Zhu, Yaoqin Jia; School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China

Paper ID: C0898    Paper Session ID: DE11.84
A Novel Droop Control of Grid Converter to Enhance Small Signal Stability of Fractional Frequency Wind Power System
Peiqi Zhao1, Yongqing Meng1, Boyang Song1, Mengwei Ge1, Dandan Zhu2, Qian Zhou2; 1.School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China, 2.State Grid Jiangsu Electric Power Research Institute, China

Paper ID: C0907    Paper Session ID: DE11.85
An Improved Linear Active Disturbance Rejection Control for UPQR to Optimize Series Side THD
Ziyang Guo, Fan Zhang, Niepeng Zhang, Yichao Zhu, Hongjun Li; State Grid Zhenjiang Power Supply Company, State Grid Jiangsu Electric Power Co.,LTD, China

Paper ID: C0909    Paper Session ID: DE11.86
Dynamic Response Optimization Of A DABSRC Based On Feedforward Control
Kai Qiu, Pengyu Jia, Yiheng Zhang; College of Electrical and Control Engineering, North China University of Technology, China

Paper ID: C0954    Paper Session ID: DE11.87
Grounding Effectiveness Analysis and Overvoltage Characteristics Study of Distributed Photovoltaic System
Yuhao Zhou, Xiaojie Shi, Lei Lin, Zhiqiang Wang; School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China


Nov. 11, 2023     16:40-18:10
DE11-4 Advanced Power Devices (Si, SiC, GaN devices etc) and Their Applications

Paper ID: D0027    Paper Session ID: DE11.88
Evaluation Bench with Voltage Balancing Capability for Series-connected High Voltage SiC MOSFETs
Qiuyang Tan1, Saijun Mao1, Fang Lv2, Shuhao Yang1, Qichun Cao1, Yujie Ding2; 1.UniSiC Technology (Shanghai) Co., Ltd, China, 2.Academy for Engineering & Technology, Fudan University, China

Paper ID: D0301    Paper Session ID: DE11.89
Comparative Study on Reliability and Application Features of SiC MOSFET
Yiding Wu1, Miaoguang Bai1, Qing Guo1, Junliang Xu2, Hai Lin2; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Shaoxing Institute, Zhejiang University, China

Paper ID: D0341    Paper Session ID: DE11.90
Development of 1200V 150A High Temperature High Current SiC JBS Diodes
Yehui Luo1, Chengzhan Li1, Changwei Zheng1, Yafei Wang1, Yun Bai2, Yidan Tang2; 1.SiC Chip Product Development dept, Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co.,Ltd, China, 2.Institute of Microelectronics, Chinese Academy of Science, China

Paper ID: D0519    Paper Session ID: DE11.91
Simulation of Thermal Distribution in SiC Power Modules with Pinfin Heatsink Based on Lattice Boltzmann Method
Xiaoshuang Hui1, Puqi Ning1, Tao Fan1, Kai Wang 1, Yunhui Mei2, Guangyin Lei3; 1.Institute of Electrical Engineering Chinese Academy of Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, China, 2.School of Electrical Engineering , Tiangong University, China, 3.Academy for Engineering and Technology, Fudan University, China

Paper ID: D0537    Paper Session ID: DE11.92
An Adaptive On-state Voltage Measurement Circuit with Expandable Units for High Voltage IGBT Module
Letian Xiang1, Yifan Wang2, Mingquan Zeng2, Ming Sun2, Dong Hai1, Haoze Luo1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Electric Power Research Institute, State Grid Zhejiang Electric Power Co.,ltd, China

Paper ID: D0542    Paper Session ID: DE11.93
Online Junction Temperature Extraction With Gate Voltage for Thyristor Considering the Pressure Variation
Zhong Chen1, Wei Yang1, Di Hu1, Weiping Guan1, Jia Xie2, Haoze Luo3; 1.Electric Power Science Research Institute, State Grid Anhui Electric Power Co., Ltd, China, 2.State Grid Anhui Electric Power Co., Ltd., China, 3.School of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: D0545    Paper Session ID: DE11.94
The Influence of Packaging on the High Voltage SiC MOSFET Termination
Pengfei Wu1, Yunlai An1, Shuai Sun1, Zhaocheng Liu2, Zhibin Zhao2, Xuebao Li2; 1.State Key Laboratory of Advanced Power Transmission Technology, State Grid Smart Grid Research Institute Co.,Ltd., China, 2.School of Electrical and Electronic engineering, North China Electric Power University, China

Paper ID: D0631    Paper Session ID: DE11.95
Sensitivity Analysis and Suppression Method on PETT Oscillations under Short Circuit Condition of High-Power IGBT Modules
Ankang Zhu, Letian Xiang, Fujun Zheng, Yuting Jin, Haoze Luo, Wuhua Li, Xiangning He; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: D0674    Paper Session ID: DE11.96
Development of a Thermal Simulation System Based on Smoothed Particle Hydrodynamics
Zihou Zhu, Guangyin Lei; Institute of Future Lighting, Academy for Engineering and Technology, Fudan University, China

Paper ID: D0725    Paper Session ID: DE11.97
The Impact and Optimization of Parasitic Capacitance in Silicon Carbide Power Module Switching Characteristics
Dingkun Ma1, Guochun Xiao1, Tianshu Yuan1, Lei Li1, Peiyuan Sun1, Qingshou Yang1, Kai Gao2, Laili Wang1; 1.Electric Engineering, Xi'an Jiaotong University, China, 2.Equipment Technology Center, State Grid Shanghai Electric Power Research Institute, China

Paper ID: D0741    Paper Session ID: DE11.98
Enhanced Thermal Performance of Power Module With Integrated AlN Ceramic Heatsink
Liang Wang1, Mingyu Xu2, Miaomiao Li3, Jiakun Gong1, Senhao Liang1, Jiawei Zhang4, Zheng Zeng1; 1.State Key Laboratory of Power Transmission Equipment Technology, School of Electrical Engineering, Chongqing University, China, 2.College of Mathematics and Statistics, Chongqing University, China, 3.School of Foreign Languages and Cultures, Chongqing University, China, 4.Substation Maintenance Center, EHV Company of State Grid Jilin Electric Power Co., Ltd., Changchun, China

Paper ID: D0800    Paper Session ID: DE11.99
Transient Thermal Management of Press-Pack Thyristor using Stacked Structure and Phase Change Material
Honggang Chen1, Jingpeng Cheng1, Jinxiao Wei1, Hao Feng1, Li Ran2; 1.Chongqing-Warwick Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics Chongqing-Warwick Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics, Chongqing University, China, 1.Chongqing-Warwick Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics, Chongqing University, China, 2.Warwick-Chongqing Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics, University of Warwick, United Kingdom

Paper ID: D0865    Paper Session ID: DE11.100
Factors Affecting Dynamic Voltage Imbalance in IGBT Series Connection Based on Behavior Mode
Huiyan Tian, Xingkang Bao, Wenxi Yao, Chushan Li, Wuhua Li, Xiangning He; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: D0986    Paper Session ID: DE11.101
The Influence of Parasitic Parameters of Power Modules on CM Current during Switching oscillation
Qingshou Yang, Laili Wang, Zaojun Ma, Xiaohui Lu, Haihua Wang, Dingkun Ma; State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an jiaotong university, China

Paper ID: D1026    Paper Session ID: DE11.102
Design and Demonstration of 3D-Stacked Packaging SiC Power Module With Low Parasitic Inductance and Low Thermal Resistance
Senhao Liang, Yuxi Liang, Peng Sun, Jiakun Gong, Mingrui Zou, Zheng Zeng; State Key Laboratory of Power Transmission Equipment Technology, School of Electrical Engineering, Chongqing University, China

Paper ID: D1030    Paper Session ID: DE11.103
Design and Assessment of SiC Multi-Chip Power Module With Kelvin Source
Zhizhou Xu, Peng Sun, Mingrui Zhou, Jiakun Gong, Zheng Zeng; State Key Laboratory of Power Transmission Equipment Technology, School of Electrical Engineering, Chongqing University, China

Paper ID: D1032    Paper Session ID: DE11.104
Comparative Thermo-Fluid Assessment of Automotive Power Module With Elliptical Pin-Fin
Yiming Gong, Peng Sun, Mingrui Zou, Jiakun Gong, Zheng Zeng; State Key Laboratory of Power Transmission Equipment Technology, School of Electrical Engineering, Chongqing University, China

Paper ID: D1113    Paper Session ID: DE11.105
Improvement of the Square Root t Method for Junction Temperature Measurement of SiC MOSFET Power Cycling Test
Hao Jin1,2, Jin Zhang1, Xiaofeng Jiang1,2; 1.Institute of Electrical Engineering of Chinese Academy of Sciences, China, 2.University of Chinese Academy of Sciences, China


Nov. 11, 2023     16:40-18:10
DE11-5 Magnetics, EMI, Passive Integration and Digital Manufacture Technology

Paper ID: E0057    Paper Session ID: DE11.106
A Hybrid EMI Filter Design for Motor Drive System Based on Common-Mode Impedance Optimization
Jianrui Liu1, Dong Jiang1, She Yan1, Pengye Wang1, Weiheng He2, Qihong Liu2; 1.State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology, Huazhong University of Science and Technology, China, 2.GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co ., Ltd ., Advanced

Paper ID: E0061    Paper Session ID: DE11.107
Spread spectrum modulation strategy for Vienna rectifiers to reduce EMI and switching losses
Hui Liu1, Dong Jiang1, Shuyu Zhang1, Xuan Zhao1, Jianan Chen2; 1.State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology, School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China, 2.College of Electrical Engineering and Control Science, Nanjing Tech University, China

Paper ID: E0090    Paper Session ID: DE11.108
Modeling of Magnetic Field in Low-voltage Circuit Region of Medium-voltage H-bridge Module
Zili Zhu, Luchang Liu, Henglin Chen; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: E0237    Paper Session ID: DE11.109
Modeling and Analysis of Multi-source Spectrum in PV Inverter Considering EMI Accumulation Effect
Yi Yu, Peng Zhou, Xuejun Pei, Dingkun Zhao, Qichi Chen, Youwen Zhang; School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China

Paper ID: E0240    Paper Session ID: DE11.110
Design of Isolated Bi-Directional DC-DC Converter for Aerospace
Xiaohui Zeng1, Chunzhi Chen1, Lei Yang2, Wei Chen1, Qingbin Chen1, Yuping Huang2; 1.College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China, 2.Laboratory of Aerospace Servo Actuation and Transmission, Beijing Institute of Precision Mechatronics and Controls,

Paper ID: E0242    Paper Session ID: DE11.111
A Current Doubler Rectifier Magnetic Integration With Improved Power Density
Molun Li, Wei Chen, Yipeng Kong; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

Paper ID: E0260    Paper Session ID: DE11.112
Research on Parameter Modeling and Turn Optimization Design Method of WPT Magnetically Coupled System
Binzhi Xie, Feng Fan, Xixian Guo, Qingbin Chen; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

Paper ID: E0270    Paper Session ID: DE11.113
Design consideration of magnetic coupling system and its optimization technique in wireless power transfer system
Xixian Guo1, Zhibin Lu2, Binzhi Xie3, Qingbin Chen4; 1.College of Electrical Engineering Automation, Fuzhou University, China, 2.College of Electrical Engineering Automation, Fuzhou University, China, 3.College of Electrical Engineering Automation, Fuzhou University, China, 4.College of Electrical Engineering Automation, Fuzhou

Paper ID: E0343    Paper Session ID: DE11.114
Design of an Integrated Magnetic Structure for the CLLC Resonant Converter
Jianxiao Dai, Bin Zhao, Yang Gu, Gang Wang; School of Electronic, Electrical and Communication Engineering, Univesity of Chinese Academy of Sciences, China

Paper ID: E0351    Paper Session ID: DE11.115
Analysis of EMI Mixed-mode Noise Mechanism of Three-phase Motor Drive System
Yulin Liu, Wei Chen, Jinsheng Zhang; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

Paper ID: E0396    Paper Session ID: DE11.116
Design of Hybrid EMI Filter Based on Planar Magnetic Integration
Xudong Zhang, Yitao Liu, Zijian Lu; College of Mechatronics and Control Engineering, Shenzhen University, China

Paper ID: E0457    Paper Session ID: DE11.117
Effect of Core Thickness on Coil Loss and Temperature in WPT System
Yu Zeng, Wei Chen, Xiaohui Zeng; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

Paper ID: E0462    Paper Session ID: DE11.118
Measurement and Research of DC Magnetization Curves Based on DC Excitation Method
Peng Fan, Haowei Yao, Jinghui Wang, Shuo Tao, Wei Chen; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

Paper ID: E0472    Paper Session ID: DE11.119
Active EMI filters based on the fractional order compensation
Lu Fu1, Ru Yang1, Zhishen Wang2, Hong Yang1, Hui Liao3; 1.School of Mechanical and Electrical Engineering, Guangzhou University, China, 2.Pre research department, Guangzhou Jinshengyang Technology Co., Ltd, China, 3.Managment Department, Guangdong Chuangdian Technology Co., Ltd, China

Paper ID: E0581    Paper Session ID: DE11.120
Investigation for Influence of Parasitic Inductances of Damping Resistors on Suppressing SiC MOSFET Switching Oscillation
Xiaodi Wang1, Xin Yang1, Guoyou Liu2; 1.College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, China, 2.CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Institute Company Ltd, China

Paper ID: E0680    Paper Session ID: DE11.121
Study on Common Mode EMI Characteristic Modeling Method of Planar Transformer
Ledong Hou, Subin Lin, Changchuan Peng; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

Paper ID: E0692    Paper Session ID: DE11.122
Development of an Inductor Design Tool based on Multi-Objective Optimization and Finite Element Simulation
Chengxiang Zhu, Wenxi Yao, Huiyan Tian, Wuhua Li; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: E0700    Paper Session ID: DE11.123
Analysis of Skin Effect Influence in Underwater AC Transmission System
Junzhao Zhang1, Dong Jiang1, Jiangyan Guo2, Cong Liu2, Yanghui Ou3; 1.School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China, 2.CNOOC Research Institute Ltd, China, 3.Hubei Key Laboratory of Marine Electromagnetic Detection and Control, China

Paper ID: E0713    Paper Session ID: DE11.124
Study on Core Loss Model of Super High Frequency PWM Wave Excitation
Shuo Tao, Zhikang Fu, Jinghui Wang, Peng Fan, Wei Chen; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

Paper ID: E0760    Paper Session ID: DE11.125
A Novel CM Active EMI Filter based on Isolated Voltage Sensing Approach
Xin Meng, Wenjie Chen, Shihang Sun, Yun Wang, Ding Su; School of Electrial Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: E0777    Paper Session ID: DE11.126
Conducted EMI Noise Analysis Model for PFC Converters Based on Modeling of EMI Receiver
Rui Cheng, Wenjie Chen, Wenxia Chen, Pengyuan Ren, Hanjie Qi, Changtao Chen; School of Electrical Engineering, Xi'an JiaoTong University , China

Paper ID: E0917    Paper Session ID: DE11.127
Radiated EMI Modeling of SMPS Device with Cables Considering Wiring Features
Junpeng Ji1,2, Dengcai Zhang1,2, Shan Lin2, Fengjiao Cheng1, Wenlong Gu1, Tuo Li1; 1.School of Electrical Engineering, Xi'an University of Technology, China, 2.Quality and Technology R&D Center, Guangzhou Metro Design & Reasearch Institute Co. Ltd., China, 2.R&D Department, Shaanxi Cironchuang Electronic and Electrical Co.,LTD., China


Nov. 11, 2023     16:40-18:10
DE11-6 Reliability, Diagnosis, Prognosis and Protection of Power Electronics

Paper ID: F0078    Paper Session ID: DE11.128
Reliability Estimation of Power Converter in the Energy Storage System
Jun Zhang1, Huixian Shen1, Zhihuan Wang1, Xing Ma2; 1.College of Energy and Electrical Engineering, Hohai University, China, 2.Chongqing Electric Power Research Institute, State Grid, China

Paper ID: F0112    Paper Session ID: DE11.129
An Open-Circuit Fault Diagnosis for Three-Level Inverters based on S transform -SVD and IM-DBN
Xiaoyu Li; Department of Applied Sciences, University of British Columbia, Canada

Paper ID: F0159    Paper Session ID: DE11.130
A PV Module Life Prediction Method with Flexible Consideration of Environmental Stress Coupling Weights
Zhuangzhuang Li, Mingyao Ma, Tianxia Han, Jianye Ma; National and Local Joint Engineering Laboratory for Renewable Energy Access to Grid Technology, Hefei University of Techlonogy, China

Paper ID: F0188    Paper Session ID: DE11.131
Impact of Short-Circuit Events on the Threshold Voltage Instability of SiC MOSFETs
Kaiwei Li1, Pengju Sun1, Xing Ma2, Xu Huang1, Qiang Li1, Lan Chen1; 1.State Key Laboratory of Power Transmission Equipment and System Security and New Technology, Chongqing University, China, 2.State Grid Chongqing Electric Power Research Institute, China

Paper ID: F0199    Paper Session ID: DE11.132
Investigation of Short-circuit Failure Mechanism in 1.2kV SiC MOSFET
Houcai Luo, Huan Wu, Jingping Zhang, Bofeng Zheng, Xianping Chen; Key Laboratory of Optoelectronic Technology & Systems, Chongqing University, China

Paper ID: F0223    Paper Session ID: DE11.133
A Research on Internal Reactive Power Optimization of Large Photovoltaic Power Plants Based on Particle Swarm Algorithm
Panlan Wang, Mingyao Ma, Jiacheng Liang, Jiangyuan Li; National and Local Joint Engineering Laboratory for Renewable Energy Access to Grid Technology, Hefei University of Technology, China

Paper ID: F0228    Paper Session ID: DE11.134
IGBT Thermal Model Theory and Analysis for Device-To-System-Level Electrothermal Simulations
Yiping Lu, Enyao Xiang, Lin Zhu, Haoze Luo, Huan Yang, Rongxiang Zhao; College of Electrical engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: F0246    Paper Session ID: DE11.135
Vegetation Shading Fault Diagnosis in Photovoltaic Power Stations Based on SVM
Zeao Wang1, Mingyao Ma1, Wenting Ma1, Qian Xu1, Rui Zhang2; 1.National and Local Joint Engineering Laboratory for Renewable Energy Access to Grid Technology, Hefei University of Technology, China, 2.R&D Center, Sungrow Smart Maintenance Technology Co.,Ltd., China

Paper ID: F0277    Paper Session ID: DE11.136
Capacitor Health Evaluation Method Considering Stochasticity from Multiple Independent Sources
Chunlin Lv, Jinjun Liu, Yan Zhang, Yang Li; School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: F0285    Paper Session ID: DE11.137
Improved PSO-BPNN Multi-parameter Identification Method and Its Application in Battery Thermal Network Model
Tingzhi Jiang1, Mingyao Ma1, Qiong Hu2, Qiwei Song1; 1.National and Local Joint Engineering Laboratory for Renewable Energy Access to Grid Technology, Hefei University of Technology, China, 2.Power Generation Sys, Sungrow Power Supply Co.,Ltd, China

Paper ID: F0348    Paper Session ID: DE11.138
Open-Circuit Fault Diagnosis Method of ANPC Three-level Inverter based on Joint Optimized Echo State Network
Bing Li, Wenxin Lu, Zhongxin Xie; College of Electrical and Automation Engineering, Hefei University of Technology, China

Paper ID: F0380    Paper Session ID: DE11.139
A Cost-Effective Three-phase AC Solid-State Circuit Breaker with A Single Gate Driver
Rui Xie1, Bin Lin1, Ouyang Xu1, Xiaohe Wang1, Guohua Ren2, Jianliang Chen2; 1.Key Laboratory of Far-shore Wind Power Technology of Zhejiang Province, Powerchina Huadong Engineering Corporation Limited, China, 2.School of Electrical Engineering, Hebei University of Techonology, China

Paper ID: F0405    Paper Session ID: DE11.140
A Novel Time-sharing Conduction Method for Improving SiC MOSFET Reliability
Yufeng Lan1, Pengju Sun1, Qiang Li1, Yingpeng Hu2, Xinbin Fang1, Xing Ma3; 1.School of Electrical Engineering, Chongqing University, China, 2.Super High Voltage Branch of Chongqing Electric Power Company, China, 3.State Grid Chongqing Electric Power Research Institute, China

Paper ID: F0431    Paper Session ID: DE11.141
A Hierarchical Control Method for Pulse Power Loads-Oriented Airborne Hybrid Energy Systems
Guosheng Xu1, Yu Wu1, Weilin Li2, Linke He2, Siyang Liang2; 1.School of Civil Aviation, Northwestern Polytechnical University, China, 2.School of Automation, Northwestern Polytechnical University, China

Paper ID: F0445    Paper Session ID: DE11.142
Capacitor Condition Monitoring for Cascaded H-Bridge Based on Recursive Least Squares Method
Ronglu Qiu, Jiawei Wu, Qinghua Chen, Hanyu Wang, Mingyao Ma; School of Electrical Engineering and Automation, Hefei University of Technology, China

Paper ID: F0460    Paper Session ID: DE11.143
Gate-Oxide Degradation Monitoring of SiC MOSFET Based on the Third Quadrant Characteristics
Yinghui Yang1, Pengju Sun1, Xing Ma2, Kaiwei Li1, Minghang Xie1, Wenyuan Ouyang1; 1.School of Electrical Engineering, Chongqing University, China, 2.State Grid Chongqing Electric Power Research Institute, China

Paper ID: F0487    Paper Session ID: DE11.144
Remaining Lifetime Estimation of Retired Batteries Based on Multiple Deep Neural Network Ensembles
Yuan Li1, Jie Luan1, Ye Yang1, Zhijia Cen1, Hanpeng Yang2, Mingshuo Zhu3; 1.State Grid Zhejiang Electric Vehicle Service Co., Ltd, China, 2.Zhejiang Huadian Equipment Testing and Research Institute Co., Ltd, China, 3.School of electrical engineering and automation, Wuhan University, China

Paper ID: F0539    Paper Session ID: DE11.145
Electrical Fault Diagnosis of Servo Motor Misalignment Based on LSTM Model
Duoxiao Hu, Ming Yang, Boyang Ren, Dianguo Xu; Department of Electrical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology, China

Paper ID: F0548    Paper Session ID: DE11.146
Short Circuit Detection Method for GaN MIS-HEMT Power Devices based on Gate Leakage Charge
Yingpeng Hu1, Pengju Sun1, Yufeng Lan1, Zou Can2, Jianchao Zhou2, Zidong Li2; 1.State Key Laboratory of Power Transmission Equipment and System Security and New Technology, Chongqing University, China, 2.Equipment Department of Chongqing Electric Power Company, STATE GRID, China, 2.Super High Voltage Branch of Chongqing Electric Power Company, STATE GRID, China

Paper ID: F0553    Paper Session ID: DE11.147
Full-Range Thermal-Optimal Modulation for Reactive Capacity Enhancement of Wind Power Converter during LVRT
Siyu Cao1, Dangsheng Zhou2, Sufei Wang2, Tianhao Wu2, Ke Ma1; 1.Department of Electrical Engineering,, Shanghai Jiao Tong University, China, 2.R&D Center,, Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd., China

Paper ID: F0566    Paper Session ID: DE11.148
An AKF-Based Power Loss Observation Model of Power Devices
Bowen Liu1, Ye Tian1, Kaiyang Bu2, Chushan Li2, Wuhua Li1, Xiangning He1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.ZJU-UIUC Institute, Zhejiang University, China

Paper ID: F0596    Paper Session ID: DE11.149
An Online On-state Voltage Measurement Circuit With Controlled Current Source for Thyristors
Hui Meng1, Luwei Zuo1, Ankang Zhu2, Letian Xiang2, Haoze Luo2, Zhen Xin1; 1.School of Electrical Engineering, Hebei University of Technology, China, 2.School of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: F0650    Paper Session ID: DE11.150
Reliability Analysis of Multi-terminal VSC-HVDC Based on Semi-Markov Process
Kang Li, Meng Huang, Xiaoming Zha; Hubei Key Laboratory of Power Equipment & System Security for Integrated Energy of School, Wuhan university, China, School of Electrical Engineering and Automation, Wuhan university, China

Paper ID: F0685    Paper Session ID: DE11.151
An Accurate Protection Strategy for High-Power Spacecraft Power System
Haijin Li1, Xuelong Hou2, Zhigang Liu1, Xiaofeng Zhang1, Yuanliang Jing1, Longlong Zhang3, Wencai Jiang1; 1.Beijing Institute of Spacecraft System Engineering, China, 2.Shenzhen Aerospace New Power Technology Ltd, China, 3.China University of Petroleum (East China), China

Paper ID: F0753    Paper Session ID: DE11.152
A Hybrid Harmonic Reduction Multi-Pulse Rectifier With a DC-Side Auxiliary Circuit
Yonghu Li1, Damin Zhang1, Yanyong Yang2, Weidong Xu1, Jinbo Wu3, Yichuan Zhong1; 1.School of electrical engineering and automation, Xiamen University of Technology, China, 2.Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, China, 3.research center, Xiamen Castec Electronic Industry

Paper ID: F0804    Paper Session ID: DE11.153
Electrolytic Failure Modeling of Aluminum Electrolytic Capacitor by Finite Element Method
Xinrui Chen1, Ran Yao1, Hui Li1, Wei Lai1, Yuan Min2, Cheng Yang1,2, Zeyu Duan1, Siyu Chen1; 1.State Key Laboratory of Power Transmission Equipment Technology, Chongqing University, China, 2.Science and Technology on Reactor System Design Technology Laboratory, Nuclear Power Institute of China, China

Paper ID: F0947    Paper Session ID: DE11.154
Remaining Lifetime Prediction of Lithium Battery based on Support Vector Machine Kalman Filter
Shiqi Nie1, Yuan Li1, Ye Yang1, Xinyu Sun1, Liu Pan1, Jiaming Liang2; 1.State Grid Zhejiang Electric Vehicle Service Co., Ltd, China, 2.Zhejiang Huadian Equipment Testing and Research Institute Co., Ltd, China

Paper ID: F0950    Paper Session ID: DE11.155
Multi-Sensor Weighted Fusion Algorithm for High Voltage Transformer based on Neural Network
Meijun Bao1, Hong Zheng1, Jiangyang Zhan2, Guowei Zhou2; 1.Hangzhou Kelin Electric Co., Ltd., China, 2.State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd., Hangzhou, China
?
Paper ID: F0953    Paper Session ID: DE11.156
An Improved LLC Topology with High Fault Tolerance Ability
Qinghua Chen, Hanyu Wang, Mingyao Ma; School of Electrical Engineering and Automation, Hefei University of Technology, China


Nov. 11, 2023     16:40-18:10
DE11-7 Conversion and Control Technologies for Renewable Energy and Storage Systems

Paper ID: G0055    Paper Session ID: DE11.157
Research on Backflow Power of Three-port Converter Applied to Optical Storage Straight Soft
Zhiyuan Qin, Xiaodong Liu, Zhenhui Li, Qianjin Zhang, Sucheng Liu, Wei Fang; Provincial Key Laboratory of Power Electronics and Motion Control, Anhui university of Technology, China

Paper ID: G0148    Paper Session ID: DE11.158
A Fast Frequency Active Support Control Strategy for Multiple Wind Farms and Energy Storage
Shaojie Zhu1, Yibin Tao1, Longxiang Chen2, Dawei Sun3, Guanjun Li1, Zhongqi Sun3; 1.New Energy Research Center, China Electric Power Research Institute Co., Ltd, China, 2.State Grid Corporation of China, China, 3.Chengde Power Supply Company, State Grid Jibei Electric Co., Ltd., China, 3.State Grid Jibei Electric Power Research Institute, State Grid Jibei Electric Co., Ltd., China

Paper ID: G0174    Paper Session ID: DE11.159
Development on battery DC-DC active equalization algorithm based on microprocessor
Tonglin Liu, Guangze Sun, Qianhui Ma, Huiqing Wen; School of Advanced Technology, Xi’an Jiaotong-liverpool University, China

Paper ID: G0265    Paper Session ID: DE11.160
Grid-Connected Current Double Loop Feedback Suppression Strategy of Parallel Inverter in the Weak Grid
Xue Wang1, Yinan Wang1, Hongji Yang2, Hongcai Dai1; 1.State Grid Energy Research Institute, State Grid Corporation, China, 2.Economic and Technological Research Institute, State Grid Zhejiang Electric Power Co,.Ltd., China

Paper ID: G0275    Paper Session ID: DE11.161
Modeling and Suppression Strategy Research on Frequency Coupling of Droop Control
Xingbiao Rong, Xiaohuan Wang, Yanmeng Li, Chunjiang Zhang; School of Electrical Engineering, Yanshan University, China

Paper ID: G0287    Paper Session ID: DE11.162
A Coordinated Control Method for DC Microgrid with PV and Energy Storage Based on Multi-voltage-loop Competition
Tianhao Yang, Changsong Chen, Xinheng Zhou, Kang Ni, Lin Gan, Bowen Cui; School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China

Paper ID: G0289    Paper Session ID: DE11.163
Cooperative Optimization of Hybrid Energy Storage in an Isolated Microgrid Considering Battery Grouping
Kang Ni, Changsong Chen, Xinheng Zhou, Bowen Cui, Tianhao Yang, Jiajun Yang; School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China

Paper ID: G0338    Paper Session ID: DE11.164
A Reactive Power Sharing Strategy of Parallel Inverters Based on Parameter Perturbation
Xinyuan Wu, Xing Zhang, Dingsuo Li, Xiangdui Zhan; School of Electrical Engineering and Automation, Hefei University of Technology, China

Paper ID: G0344    Paper Session ID: DE11.165
Study of limited harmonic current compensation strategy for single-phase photovoltaic grid-connected inverter
Cheng Zhong1, Pengcheng Wang1, Guanhua Jia2; 1.College of Electrical Engineering, Northeast Electric Power University , China, 2.Guohua Energy Investment Co., LTD., CHN ENERGY, China

Paper ID: G0352    Paper Session ID: DE11.166
Grid-forming Control of A Multi-terminal Flexible Interconnector and Interaction Stability Analysis With the Distribution Network
Anqi Song1, Xinming Fan1, Cheng Liu1, Xin Li1, Xianxi Chen1, Jianqiao Zhou2, Gang Shi2, Jianwen Zhang2; 1.Foshan Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Co., Ltd, China, 2.Department of Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China

Paper ID: G0388    Paper Session ID: DE11.167
A Modulation Method to Realize Soft Switching for Three-Phase Matrix AC-DC Converter
Zhicheng Zhu, Rui Li; Key Laboratory of Control of Power Transmission and Conversion, Shanghai Jiaotong University, China

Paper ID: G0429    Paper Session ID: DE11.168
A High-precision Method of Online Battery Impedance Identification
Xinyue Liu, Zhicheng Zhu, Rui Li; Depatment of Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China

Paper ID: G0500    Paper Session ID: DE11.169
Design of adaptive SOC balance control for multi-port power electronic transformer with battery energy storage system based on fuzzy theory
Xin Li1, Kexu Zhao2, Sheng Wang1, Wei Jiang1, Zhenhong Lai2, Hao Yi2, Fang Zhuo2; 1.Foshan Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Limited Liability Company, China, 2.School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: G0551    Paper Session ID: DE11.170
An Optimized Neural Network Based Power Decoupling Strategy for Three-Port Isolated Bidirectional DC-DC Converters
Yiming Ma, Ke Wu, Zhenghe Shu, Hanyu Wang; School of Electrical Engineering and Automation, Hefei University of Technology, China

Paper ID: G0630    Paper Session ID: DE11.171
Complex Transfer Function-Based Stability Criterion for Grid-Connected Converters
Teng Liu1, Zhiyong Yuan1, Weihuang Huang1, Jinjun Liu2; 1.Electric Power Research Institute, China Southern Power Grid, China, 2.School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: G0663    Paper Session ID: DE11.172
A Quasi-Trapezoidal Modulation Method with Zero-Voltage Switching for Single-Phase Inverters
Ruogu Yao, Chaofan Wei, Rui Li; Department of Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China

Paper ID: G0686    Paper Session ID: DE11.173
Input Current Ripple Suppression of Single-stage Bidirectional DC-AC Converter in Battery Energy Storage System
Zhenzhao Jiang, Hanchao Zeng, Damin Zhang, Qiang Zhang, Xueqin Zheng; School of Electrical Engineering and Automation, Xiamen University of Technology, China

Paper ID: G0698    Paper Session ID: DE11.174
Principle of Operation and Magnetic Circuit Analysis of a Doubly Salient Homopolar Motor for Flywheel Energy Storage Systems
Shouyan Ju, Lei Mei, Jun Deng, Wei Liang, Yongnan Chen; College of Electrical Engineering and Control Science, Nanjing Tech University, China

Paper ID: G0721    Paper Session ID: DE11.175
Research and application of optimal control method for solar heat storage microgrid system
Zikai Feng1, Tianjun Jing1, Wei Guo2, Chunguang He2; 1.College of Information Electrical Engineering, China Agricultural University, China, 2.Economic Research Institute, State Grid Corporation of

Paper ID: G0736    Paper Session ID: DE11.176
Grid Impedance Estimation Technique for Grid-Connected Converters Based on Impedance Sensing by Recursive Least Squares
Fei Li, Chengyuan Peng, Qiang Feng, Xing Zhang; National and Local Joint Engineering Laboratory for Renewable Energy Access to Grid Technology, Hefei University of Technology, China

Paper ID: G0755    Paper Session ID: DE11.177
A Multi-input Single-output DC-DC Converter with Fuzzy Supervisor Controller for Hybrid Renewable Energy Applications
Lu Chen1, Haimeng Wu2, Yuchao Liu2, Jie Yu1; 1.School of Electrical Engineering, Southeast University, China, 2.Mathematics, Physics and Electrical Engineering, Northumbria University, China

Paper ID: G0794    Paper Session ID: DE11.178
Inertia Response Characteristics of PMSG based WECS with VSG Control
Shizheng Wang1, Bingyang Luo1, Guorong Zhu1, Chengzhen Jia2, Jianghua Lu3, Xiangtian Deng1, Hua Geng2; 1.School of Automation, Wuhan University of Technology, China, 2.Department of Automation, Tsinghua University, China, 3.School of Information Science and Engineering, Wuhan University of Science and Technology, China

Paper ID: G0810    Paper Session ID: DE11.179
A Feedforward Pitch Control Strategy using LiDAR measurement considering Wind Evolution under Extreme Gust Conditions
Ruiqi Cai1, Guorong Zhu1, Xiangtian Deng1, Jianghua Lu2, Yanqin Huang1, Chengzhen Jia3, Hua Geng3; 1.School of Automation, Wuhan University of Technology , China, 2.School of Information Science and Engineering, Wuhan University of Science and Technology, China, 3.Department of Automation, Tsinghua University, China

Paper ID: G0815    Paper Session ID: DE11.180
A LiDAR-Assisted Reference Feedforward Bias Control Algorithm for Wind Turbines in the Transition Region
Yanqin Huang1, Guorong Zhu1, Xiangtian Deng1, Jianghua Lu2, Chengzhen Jia3, Hua Geng3; 1.School of Automation, Wuhan University of Technology, China, 2.School of Information Science and Engineering, Wuhan University of Science and Technology, China, 3.Department of

Paper ID: G0816    Paper Session ID: DE11.181
A dynamic compensation control strategy for maximum power point tracking based on Feedforward control by using LiDAR
Fenglei Zhu1, Xiangtian Deng1, Guorong Zhu1, Jianghua Lu2, Yuegong Li1; 1.School of Automation, Wuhan University of Technology, China, 2.School of Information Science and Engineer, Wuhan University of Science and Technology, China

Paper ID: G0854    Paper Session ID: DE11.182
A Reactive Power Substitution Control Strategy for Wind Farm Considering the Reactive Capacity of Wind Turbines
Yuegong Li1, Guorong Zhu1, Xiangtian Deng1, Jianghua Lu2, Hua Geng3; 1. College of Automation, Wuhan University of Technology, China, 2.College of Information Science and Engineering, Wuhan University of Science and Technology, China, 3.College of Automation, Tsinghua University, China

Paper ID: G0890    Paper Session ID: DE11.183
Impedance Model Based Inverter Control Parameter Optimization with Stability Limits
Yanping Zhu, Wenhao Hou, Haoyu Jiang, Xiaofeng Sun, Lei Qi, Wei Zhao; College of Electrical Engineering, Yanshan University, China

Paper ID: G0910    Paper Session ID: DE11.184
Double Layer Load Shifting Method for Central Air Conditioning in High Speed Railway Station
Songsong Chen1, Lei Hou2, Xiwen Luo2, Ying Zhou1, Ke Chen1, Xin Yang2; 1.China Electric Power Research Institute Co., Ltd., China, 2.State Grid Xiongan New Area Power Supply Company, China

Paper ID: G0916    Paper Session ID: DE11.185
Active Frequency Response Method of Variable Frequency Load for Power Balancing in Microgrid
Shiming Tian1, Yuting Xu1, Dan Wu2, Kaiyu Zhang3, Shanshan Shi3, Yongjun Li1; 1.China Electric Power Research Institute Co., Ltd., China, 2.State Grid Shanghai Municipal Electric Power Company, China, 3.State Grid Shanghai Municipal Electric Power Company Electric Power Research

Nov. 11, 2023     16:40-18:10
DE11-8 Power Electronics for Transmission and Distribution

Paper ID: H0069    Paper Session ID: DE11.186
Active battery equalization system based on Extended Kalman filter and DC-DC bidirectional flyback converter
Guangze Sun, Qianhui Ma, Tonglin Liu, Huiqing Wen; School of Advanced Technology, Xi’an Jiaotong-liverpool University, China

Paper ID: H0111    Paper Session ID: DE11.187
Fault Current Limiting Method for MMC-HVDC Based on Virtual Inductance
Jiawei Guo, Jun Mei, Weiye Diao, Renfei Wo, Linyuan Wang, Ao Liu; College of Electrical Engineering, Southeast University, China

Paper ID: H0145    Paper Session ID: DE11.188
A High Power Medium Frequency DC/DC Converter for MVDC Collection System
Kaixuan Guo, Wu Chen, Xinghe Fu; School of Electrical Engineering, Southeast University, China

Paper ID: H0146    Paper Session ID: DE11.189
A Three-Level Three-Phase Sextuple-Voltage Dual-Active-Bridge Converter for Medium Voltage DC Transformer
Haoran Liu, Wu Chen; School of Electrical Engineering, Southeast University, China

Paper ID: H0147    Paper Session ID: DE11.190
A Resonant Modular Multilevel DC Transformer with Quasi-Square-Wave Modulation Scheme
Dunhui Chen1, Yutao Xu1, Jikai Li2, Zhukui Tan1, Xuelei Meng2; 1.Electric Power Research Institute of Guizhou Power Grid Co., Ltd., China, 2.XJ Group Corporation, China
 
Paper ID: H0173    Paper Session ID: DE11.191
Research on partial discharge of polyimide of typical H3T insulation materials under high-frequency step waves
?
Ruitao Shao1, Wu Chen1, Jun Jiang2, Zhibang Shen2; 1.School of Electrical Engineering, Southeast University, China, 2.College of automation engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
?

Paper ID: H0189    Paper Session ID: DE11.192
Modeling and Defect Analysis of Transformer-less Multilevel Back-to-back Cascaded H-bridge Converter
Zhenhong Lai, Kexu Zhao, Hao Yi, Zhenxiong Wang, Fang Zhuo, Haoyan Zhuang; State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: H0221    Paper Session ID: DE11.193
An Improved Control Strategy with Adaptive Dynamic Reference Control for DC Voltage Stabilization in Soft Open Point
Yi Zhao1, Qifan Yang1, Ningyi Dai1, Ying Huang2; 1.SKL Internet of Things for Smart City and Department of Electrical and Computer Engineering, University of Macau, Macao, China, 2.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: H0437    Paper Session ID: DE11.194
Application of Resonant-type Modular Multilevel Converter in Distribution Networks
Boliang Li1, Long Xu2, Jing Sheng2, Xin Xiang2, Xiaotian Zhang1, Wuhua Li2; 1.Dschool of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China, 1.School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China, 2.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: H0530    Paper Session ID: DE11.195
An Improved System Frequency Response Model Considering Load Rectifications
Binbin Chen1, Heyu Luo2, Lujie Yu2, Jiebei Zhu2; 1.China Southern Power Grid, China, 2.Tianjin University, China

Paper ID: H0557    Paper Session ID: DE11.196
A Time-domain Unified Calculation Model for Power Transmission Characteristics of Dual Active Bridge Topology with TPS Modulation
Jinfeng Song1, Guodong Chen2, Chenyi Peng2, Borong Wang2, Rui Li1; 1.Department of Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China, 2.Technology Center, Shanghai Electric Power Transmission & Distribution Group, China

Paper ID: H0651    Paper Session ID: DE11.197
Transient Surge Current Limitation with Magneto-Controlled Transformer during Voltage Regulation
Jiayang Zheng, Yuanxin Zhang, Shiqi Ji; Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, China

Paper ID: H0654    Paper Session ID: DE11.198
Optimization of Current RMS Modulation Strategy for DAB Converters Based on Vector Analysis
Qiao Wang, Heyang Sun, Xin Wang; School of Electrical Engineering, Northeast Electric Power University, China

Paper ID: H0724    Paper Session ID: DE11.199
Research on hierarchical cooperative voltage regulation strategy of new distribution network
Zhixin Zhao1, Zongluo Zhao1, Yonglin Duan2, Ruifeng Li2, Yabo Li1, Qiangqiang Li1, Tengfei Yu1, Dongbo Guo2, Chuang Liu2; 1.STATE GRID ZHEJIANG HANGZHOU FUYANG POWER SUPLLY COMPANY.Ltd,Co, China, 2.School of Electrical Engineering, Northeast Electric Power University, China

Paper ID: H0827    Paper Session ID: DE11.200
Research on voltage flexible control strategy of distribution network based on hybrid distribution transformer and OLTC coordination
Li Xu1, Zongluo Zhao1, Yang Du2, Ruifeng Li2, Qicheng Sun2, Bo Zhou1, Yabo Li1, Qiangqiang Li1, Dongbo Guo2, Chuang Liu2; 1.STATE GRID ZHEJIANG HANGZHOU FUYANG POWER SUPLLY COMPANY.Ltd,Co, China, 2.School of Electrical Engineering, Northeast Electric Power University, China

Paper ID: H0833    Paper Session ID: DE11.201
Load-Side Voltage Flexible Control Based On Active Electric Spring
Zongluo Zhao1, Xiang Xiang1, Zhenxu Ma2, Ruifeng Li2, Yabo Li1, Chuang Liu2, Qiangqiang Li1, Zhenyu Chen1, Dongbo Guo2; 1.STATE GRID ZHEJIANG HANGZHOU FUYANG POWER SUPLLY COMPANY.Ltd,Co, China, 2.School of Electrical Engineering, Northeast Electric Power University, China

Paper ID: H0849    Paper Session ID: DE11.202
Droop Control of Multi-Bus DC Microgrids Towards Economic Operation and Stability
Yuxin Zhu1, Fei Wang1, Zhengyu Lin2, James Fleming2; 1.School of Mechatronic Engineering and Automation, Shanghai University, China, 2.School of Mechanical, Electrical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, United Kingdom

Paper ID: H0867    Paper Session ID: DE11.203
Principle Analysis and Parameter Design of resonant-current-assisted arcless soft switching DC circuit breaker
Shiyang Chang, Lei Pang, Weixi Gong, Jianxiang Lin, Qiaogen Zhang; State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi’an Jiaotong University, China

Paper ID: H1099    Paper Session ID: DE11.204
A Modified Current-Mode Droop Control Scheme for building-scale DC Microgrids
Yong Chen1, Chunxiaolu Yang2, Jianbiao Li1, Jianfu Chen1, Fei Gao3; 1.DC Power Distribution and Consumption Technology Research Centre , Guangdong Power Grid Co., Ltd., China, 2.College of Smart Energy, Shanghai Jiao Tong University, China, 3.Key Laboratory of Control of Power,Transmission and Conversion, Ministry of Education, Shanghai Jiao Tong University, China


Nov. 11, 2023     16:40-18:10
DE11-9 Power Electronics for Motor Drives and Transportations

Paper ID: I0107    Paper Session ID: DE11.205
Research on Speed Sensorless Control Based on Adaptive Fuzzy Double Compound Manifold
Zhimin He1, Guifeng Feng1, Peiyin Xiong1, Changzhong Pan2, Huifang Zeng3; 1.School of Information and Electrical Engineering, Hunan University of Science and Technology, China, 2.School of Information and Electrical Engineering, Hunan University of Science and Technology, China, 3.School of Business, Hunan University of Science and Technology, China

Paper ID: I0346    Paper Session ID: DE11.206
Reducing Average Capacitor Voltage to Alleviate Current Stress in Modular Multilevel Converter
Guanlong Jia1, Mingshuo Li1, Guohua Zhou2, Binhao Shi1, Jingru Shi1; 1.State Key Lab of Reliability and Intelligence of Electrical Equipment, HeBei University of Technology, China, 2.State Grid Zhejiang Hangzhou, State Grid Zhejang Electric Power Company, Ltd., China

Paper ID: I0362    Paper Session ID: DE11.207
Filter Design for dv/dt and Leakage Current Reduction in SiC Motor Driving System
Shidong Wang, Yitao Liu; College of Mechatronics and Control Engineering, Shenzhen University, China

Paper ID: I0392    Paper Session ID: DE11.208
Improved Full-Speed Sensorless Control Strategy for Permanent Magnet Synchronous Motors
Zhuhang Xiao, Yitao Liu; College of Mechatronics and Control Engineering, Shenzhen University, China

Paper ID: I0442    Paper Session ID: DE11.209
An IGBT Thermal Resistance Estimation Method Based on the Optimized Miller Voltage Measurement Circuit
Yusong Hu, Shu Cheng, Chaoqun Xiang, Weicheng Li, Chang Liu, Weiyu Yuan; Traffic and Transportation Engineering, Central South University, China

Paper ID: I0446    Paper Session ID: DE11.210
Research on Blind Zone Identification Method of IGBT Aliased Reflection Signals Based on STDR/SSTDR Signal Transmission Model
Chang Liu, Shu Cheng, Weiyu Yuan, Chaoqun Xiang, Tianjian Yu, Yusong Hu; Traffic and Transportation Engineering, Central South University, China

Paper ID: I0635    Paper Session ID: DE11.211
Dynamic Sequential Model Predictive Control of Doubly Fed Asynchronous Wind Power System
Junda Li, Zhen Li, Wenjie Guo, Boci He, Zhenbin Zhang; School of Electrical Engineering, Shandong University, China

Paper ID: I0648    Paper Session ID: DE11.212
Flux-Weakening control in an IMC-PMaSynRM System considering DC voltage disturbance
Yang Yang, Weizhang Song, Rui Wen, Yang Ge; School of Electrical Engineering, Xi'an University of Technology, China

Paper ID: I0701    Paper Session ID: DE11.213
A Positive and Negative Crosstalk Suppression Method for High Current Bridge Configuration
Wenqiang Lin, Shangzhi Pan, Jinwu Gong, Zisen Lin, Hui Zou, Xiaoming Zha; Hubei Key Laboratory of Power Equipment & System Security for Integrated Energy (School of Electrical Engineering and Automation), Wuhan University, China

Paper ID: I0722    Paper Session ID: DE11.214
A Muti-harmonic Subspace Control of Open-end Winding Nine-phase PMSM With Third Harmonic Current Injection
Sheng Dang1, Xiaoran Ma2, Haifeng Wang3, Xinzhen Wu1; 1.College of Electrical Engineering, Qingdao University, China, 2.State Grid of China Technology College, Shandong Electric Power College, China, 3.Electrical Department, Qingdao Yunji Control Technology Co.Ltd, China

Paper ID: I0855    Paper Session ID: DE11.215
Research on sensorless control of double high frequency injection SynRM based on static shaft torque ripple suppression
Jianyuan Wang1, Hanghui Jing1, Yingjie Li1, Haoyu Wang2; 1.School of Electrical Engineering, Xi'an University of Technology, China, 2.School of system design and intelligent manufacturing, South University of Science and Technology of China, China

Paper ID: I0879    Paper Session ID: DE11.216
Sliding Mode and Deadbeat Predictive Control of Permanent Magnet Synchronous Motor
Yu Wang1, Ting Li2, Jingtao Zhang3, Peng Xiao1; 1.School of Automation, Wuhan University of Technology, China, 2.Kunming Branch of XI'AN Precision Machinery Research Institute, China, 3.Wuhan Maritime Communication Research Institute, China

Paper ID: I0929    Paper Session ID: DE11.217
Combined Active Flux and High-Frequency Injection Methods for Sensorless Control of Synchronous Reluctance Machines
Fengjiao Lee, Zian Zhao, Yifan Wang, Chuanwen Shen; College of Electrical engineering, Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: I0955    Paper Session ID: DE11.218
Towards a Better Integration of Solar Cells and Autonomous Mobile Platforms: A Critical Review
Hao Wen, Yong Chen, Tianci Wang, Zhiping Dong, Chunhua Liu; School of Energy and Environment, City University of Hong Kong, Hong Kong, China

Paper ID: I0991    Paper Session ID: DE11.219
Electric Machine Emulator Adopting Voltage-Response Model Without Differentiator
Shihao Xia, Ke Ma; Department of Electric Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China

Paper ID: I1022    Paper Session ID: DE11.220
Vibration Analysis of Permanent Magnet Synchronous Motors Considering Rotor Position Error Caused by Resolver Static Eccentricity
Junnan You, Pengye Wang, Zicheng Liu, Dong Jiang; School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China


Nov. 11, 2023     16:40-18:10
DE11-10 Power Electronics for Converter Dominated Grid-Forming Power System

Paper ID: J0038    Paper Session ID: DE11.221
Application of Energy Storage System in Grid-forming Wind Turbines for Low Voltage Ride Through and Frequency Regulation
Yifan Liu1, Han Wang1, Yong Yang2, Yao Qin1, Wenfei Liu2, Xu Cai1; 1.Key Laboratory of Control of Power Transmission and Conversion, Shanghai Jiao Tong University, China, 2.Electric Power Research Institute, State Grid Gansu Electric Power Company, China

Paper ID: J0355    Paper Session ID: DE11.222
Flexible Power Injection Strategy for Transient Stability Enhancement
Chenhang Xu1, Zhixiang Zou1, Wu Chen1, Zhenhua Lv2, Qiang Li2, Sen Zhang2; 1.School of Electrical Engineering, Southeast University, China, 2.Research Institute, State Grid Jiangsu Electric Power Co.Ltd, China

Paper ID: J0426    Paper Session ID: DE11.223
Voltage Control Mode of SVG with Improved Current-Limiting Capability in the Weak Grid
Yingjie Peng, Zhenxiong Wang, Hao Yi, Xin Jiang, Wei Zhang, Qiru Li, Jingting Wu, Fang Zhuo; State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: J0521    Paper Session ID: DE11.224
Short-circuit Current Capability Comparison of Three-Level Active Neutral-Point-Clamped Converter under Different Modulation Schemes
Rujing Zhang, Boxin Liu, Hongyi Chen, Jintao Lei, Xin Xiang, Wuhua Li; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: J0758    Paper Session ID: DE11.225
A dVOC-based mode-switching strategy for grid-forming converters
Jin Liu, Guanguan Zhang, Cheng Fu; School of Control Science and Engineering, Shandong University, China

Paper ID: J0788    Paper Session ID: DE11.226
Transient Stability Analysis of Paralleled VSGs Considering Damping Effect
Qiannan Qu1, Jintao Lei1, Aminfu2, Xin Xiang1, Wuhua Li1, Xiangning He1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Inner Mongolia Power Research Institute, Inner Mongolia Key Laboratory of Smart Grid of New-type Power System, China

Paper ID: J0791    Paper Session ID: DE11.227
GFL-GFM Dual-Mode Predictive Control of Power Converters for Stiffness-Varying Power Grids
Sijia Huang, Zhenbin Zhang, Qianli Xing, Yafei Yin, Zhen Li; School of Electrical Engineering, Shandong University, China

Paper ID: J0802    Paper Session ID: DE11.228
Photovoltaic Generation Prediction under Hurricane Conditions Based on a Comprehensive Quantitative Model
Ke Zhou, Lifang Wu, Zhiyue Mo, Biyun Zhang; Electric Power Research Institute, Guangxi Power Grid Co.,Ltd, China

Paper ID: J0803    Paper Session ID: DE11.229
Probabilistic Power Flow Analysis of Distribution Networks Considering Multiple Photovoltaic Reactive Power Control Modes
Qingren Jin, Ke Zhou, Lifang Wu, Baihua Lu; Electric Power Research Institute, Guangxi Power Grid Co.,Ltd, China

Paper ID: J0824    Paper Session ID: DE11.230
Reduced-order Symbolic Admittance Model and Stability Analysis of Grid-following Converters
Ruokai Xu, Zhixiang Zou, Shuai Yuan, Wu Chen, Zheng Wang; School of Electrical Engineering, Southeast University, China

Paper ID: J0828    Paper Session ID: DE11.231
Design of Stabilizing Control of Smart Transformer Using An Asymmetric Resonant Filter
Xingqi Liu, Zhixiang Zou, Yiyang Yao, Jian Tang, Wu Chen, Zheng Wang; School of Electrical Engineering, Southeast University, China

Paper ID: J0934    Paper Session ID: DE11.232
Passivity-Based Current Control of Grid-Following Doubly-Fed Induction Generator System
Shan He1, Liang Huang1, Frede Blaabjerg1, Fahad Harbi2, Dao Zhou1; 1.Department of Energy, Aalborg University, Denmark, 2.King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy (K.A.CARE), Saudi Arabia

Paper ID: J0973    Paper Session ID: DE11.233
Modeling and Stability Analysis of AC/DC Hybrid Microgrid with Bidirectional Inertia Support
Huoming Yang, Ming Peng; Shanghai Electric Wind Power Group Co.,Ltd, China

Paper ID: J1033    Paper Session ID: DE11.234
Fault protection of Series Active Power Compensation Scheme
Alexandros Boubaris1, Symeon Fountoukidis1, Nick Papanikolaou1, Yongheng Yang2; 1.Democritus University of Thrace, Greece, 2.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Nov. 11, 2023     16:40-18:10
DE11-11 Power Electronics for Wireless Power Transfer

Paper ID: K0140    Paper Session ID: DE11.235
Calculation Method for Distributed Capacitance of Planar Spiral Coils in MHz Wireless Power Transfer System
Qing He, Yujie Lan, Xu Zhang, Fenggang Yang, Qingbin Chen, Wei Chen; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

Paper ID: K0152    Paper Session ID: DE11.236
Novel Frequency-Selective Surfaces for Printed Circuit Board-Based Wireless Power Resonators with High Quality Factors
Zhen Sun1, Kaiyuan Wang1, Yuan Mao2, Jianghao Hu3, Wenxing Zhong4, Yun Yang1; 1.School of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University, Singapore, 2.College of Information Engineering, Zhejiang University of Technology, China, 3.School of Electrical and Electronic Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China, 4.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: K0805    Paper Session ID: DE11.237
Balanced Design Method for LCL/LCL Compensation Achieving Wide Load Range and High Misalignment Tolerance
Shiying Luo, Zirui Yao, Xuan Wei, Hao Ma; the College of Electrical Engineering, Zhejiang university, China

Paper ID: K0820    Paper Session ID: DE11.238
A Novel Loosely Coupled Transformers with High Misalignment Tolerance
Zeyu Zhang, Hao Ma; College of Electrical Engineering, ZheJiang University, China

Paper ID: K0850    Paper Session ID: DE11.239
Deadtime period analysis of MHz LCC/S wireless power transfer system considering harmonic effects
Kaijie Zheng, Wanjun Lei, Zhangwei Xiang, Shuyuan Shao; School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: K0892    Paper Session ID: DE11.240
A Switch Type RF Energy Harvesting and Management System
Hairong Jiang, Wenxun Xiao, Bo Zhang, Guiping Du, Dongyuan Qiu, Yanfeng Chen, Fan Xie; School of Electric Power Engineering , South China University of Technology, China

Paper ID: K0978    Paper Session ID: DE11.241
Technology of Evaluating Mutual Inductance and Load Resistance Based on Primary Side Information for Wireless Power Transfer Systems
Jiahao Zhao, Wenxun Xiao, Zheren Tang, Bo Zhang, Dongyuan Qiu, Fan Xie, Yanfeng Chen; School of Electric Power Engineering, South China University of Technology, China


Nov. 11, 2023     16:40-18:10
DE11-12 Power Electronics for Power ICs, Lighting, Consumer Electronics, ICT, Medical, IoT and Energy Harvesting etc

Paper ID: L0129    Paper Session ID: DE11.242
Characteristic, Design and Implementation of Electric Field Distribution in Capacitive Power Transfer Coupler
Yundi Li, Xiaohui Qu, Jinghang Liu, Cheng Li; School of Electrical Engineering, Southeast University, China

Paper ID: L0131    Paper Session ID: DE11.243
An Accurate Equivalent Circuit Model for Non-Intrusive Electromagnetic Energy Harvester
Liwen Hou, Han Peng; State Key Lab of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China

Paper ID: L0217    Paper Session ID: DE11.244
10MHz High Power Density Isolated Power Supply With Planar Transformer
Hangyu Xu, Zhaoliang Guan, Weiwei Ma, Jinkun Ke, Jiancheng Bai; State Key Laboratory of Advanced Power Transmission Technology, State Grid Smart Grid Research Institute Co., Ltd., China

Paper ID: L0239    Paper Session ID: DE11.245
A Novel Isolated LED Driver With Passive Power Factor Correction
Minqiang Lao, Xiaogao Xie, Hanjing Dong; School of Automation, Hangzhou Dianzi University, China

Paper ID: L0311    Paper Session ID: DE11.246
PCB Layout Evaluation of GaN HEMT Power Loop
Haoran Liu, Jiangfeng Wang, Boyu Zhang, Haocheng Jiang, Yuqing Wu; Dept. Electrical Engineering, Southeast University, China

Paper ID: L0610    Paper Session ID: DE11.247
Research on Control Strategy of Phase Shifted Full Bridge Converter Based on Pulse Load Current Feedforward
Guitao Chen, Chenfei Song, Feifei Liu, Xiangdong Sun; Department Electrical Engineering, Xi’an University of Technology, China

Paper ID: L0897    Paper Session ID: DE11.248
ANSYS-based Simulation and Analysis of Contact Insertion and Temperature Characteristics of Contacts
Jiahui Qiu1, Hongpeng Liu1, Liangliang Chen2, Zhenlan Dou3; 1.College of Electrical Engineering, Northeast Electric Power University, China, 2.power supply department, NARI Group Corporation (State Grid Electric Power Research Institute), China, 3.State Grid Shanghai Municipal Electric Power Company, China
?
Paper ID: L0938    Paper Session ID: DE11.249
Frequency Support Capacity Assessment of Regional Power Grid Based on Inertia Ratio
Hao Cheng1, Ziwei Zhang2, Zhenqing Zhang1, Xiao Wang2, Kaiji Qian1; 1.Lianyungang Zhiyuan Electric Power Design Co. Ltd., State Grid Corporation of China, China, 2.Lianyungang Power Supply Company, State Grid Corporation of China, China

Paper ID: L1017    Paper Session ID: DE11.250
Design of A Two-Stage LC Output Filter for Modular Multilevel DC Power Amplifier
Yanjun Shen1, Linjie Han1, Huaiguang Gu2, Yiming Sun1, Zhiyuan Wang1, Binbin Li1; 1.School of Electrical Engineering & Automation, Harbin Institute of Technology, China, 2.State Grid Smart Grid Research Institute, State Grid, China


Nov. 11, 2023     16:40-18:10
DE11-13 Power-to-X Technologies

Paper ID: M0085    Paper Session ID: DE11.251
Soft Switching Research of Dual-Active Bridge Converter Based Partial Power Processing for Electrolysis Application
Xingyu Fu1, Lushuo Feng1, Zhangcan Xu2, Zhe Zhang1, Xiaoqiang Guo3; 1.Department of electrical engineering, Hebei University of Technology, China, 2.Department of Electronic and Electrical Engineering, University of Sheffield, United Kingdom, 3.School of Electrical Engineering, Yanshan University, China

Paper ID: M0130    Paper Session ID: DE11.252
Multi-timescale Optimized Energy Management System of Microgrid considering User-side Building Thermal Inertia
Xiaoyu Zhang, Hengwei Lin, Chunjiang Zhang; School of Electrical Engineering, Yanshan University, China

Paper ID: M0829    Paper Session ID: DE11.253
Analysis and Comparison of Partial Power Converters Based on Dual Active Bridge and Isolated Full Bridge Boost in Hydrogen Production
LuShuo Feng1, Zhe Zhang1, XingYu Fu1, Xiaoqiang Guo2; 1.School of Electrical Engineering, Hebei University of Technology, China, 2.School of Electrical Engineering, Yanshan University, China
 

Nov. 11, 2023     16:40-18:10
DE11-14 Big Data, Artificial Intelligence, and Security in Power Electronics Systems

Paper ID: N0267    Paper Session ID: DE11.254
Life Prediction of Power Rectifier Diodes Based on GA-BP Algorithm
Yuanqi Liang1, Zhaohui Gao1, Xiaoning Li2, Yanhui Wei1, Huize Deng1, Yongxin Wu1; 1.School of Automation, Northwestern Polytechnical University, China, 2.Mechatronic System Department, Shenyang Aircraft Design and Research Institute, China

Paper ID: N0327    Paper Session ID: DE11.255
A Short-Term Prediction Method for PV Power Generation Based on SVM Weather Classification and PSO-BP Neural Network
Chenyang Huang1, Yitong Li2; 1.School of Electrical Engineering, Chongqing University, China, 2.School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: N0333    Paper Session ID: DE11.256
Photovoltaic Module Hot Spot Detection Using Conditional Generative Adversarial Network
Lei Chen1, Bo Liu1, Kai Sun2, Jian Zhao1; 1.College of Electrical Engineering, Shanghai University of Electric Power, China, 2.State Key Lab of Power Systems, Tsinghua University, China

Paper ID: N0627    Paper Session ID: DE11.257
Modeling of Dual Active Bridge Converter with Data Pruning for Optimal Current Stress Performance under EPS Modulation
Fanfan Lin1, Xinze Li2, Xin Zhang1, Xueqi Liu1, Hao Ma1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 1.ZJU-UIUC Institute, Zhejiang University, China, 2.Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University, Singapore

Paper ID: N0915    Paper Session ID: DE11.258
Physical-information-based neural network grid-connected inverter impedance model
Jiaxin Liu; College of Mathematics, Harbin Institute of Technology, China

Paper ID: N0939    Paper Session ID: DE11.259
A Novel Semi-Supervised Data-Driven Stability Monitoring Method Based on EMD and SGAN for DC Microgrids
Xiaohai Ge, Xueqi Liu, Xin Zhang, Bin Guo, Hao Ma; College of Electrical Engineerin, Zhejiang University, China, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, Zhejiang University, China


Nov. 11, 2023     16:40-18:10
DE11-15 Other Invited Topics and Emerging Topics in Power Electronics

Paper ID: O0549    Paper Session ID: DE11.260
Nature Convection Heatsink Modeling and Optimization based on Nusselt Number Correlation
Baiqing Yin1, Rulei Han1, Kai Guo1, Yuqiang Wang1, Likai Gao2, Chushan Li2; 1.Inner Mongolia Power (Group) Co.,Ltd., China, 2.ZJU-UIUC Institute, Zhejiang University, China

Paper ID: O0593    Paper Session ID: DE11.261
Modeling and Control Design of Grid-Forming Cascaded H-Bridge Converter
Rulei Han1, Chao Wang1, Ming Zhong1, Chen Gao1, Yajie Tang2, Chushan Li2; 1.Inner Mongolia Power Research Institute Branch, Inner Mongolia Power (Group) Co.,Ltd, China, 1.Inner Mongolia Power Research Institute Branch, Inner Mongolia Power (Group) Co.,Ltd., China, 2.ZJU-UIUC Institute, Zhejiang University, China

Paper ID: O0801    Paper Session ID: DE11.262
Arm Phase-shift Conducting Modulation for T-Type Alternate Arm Multilevel Converter
Rulei Han1, Zhihai Yan1, Xingmeng Yang1, Aminfu1, Heya Yang2; 1.Inner Mongolia Power (Group) Co.,Ltd, China, 1.Inner Mongolia Power Research Institute Branch, Inner Mongolia Power (Group) Co.,Ltd., China, 2.Zhejiang University, China

Paper ID: O0807    Paper Session ID: DE11.263
Modeling and Control of Modular Multilevel Converters under Asymmetric Grid Conditions
Zhizhan Tang1, Hongyi Chen1, Qian Zhang2, Heya Yang1, Xiang Xin1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Electric·Power Research Institute, State Grid Shanxi, China

Paper ID: O0859    Paper Session ID: DE11.264
System Architecture Analysis of Cooperative Control for Large-scale All-DC Wind Power Plant Clusters
Xiaoyan Tian1, Jinyu Wang1, Min Ai1, Bobo Zhang1, Ziquan Wang1, Junyi Sheng2; 1.School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China, 2.TBEA Sunoasis Co. Ltd., China

Paper ID: O1097    Paper Session ID: DE11.265
Research on Transient Electric Field Distribution of High-Frequency Transformers based on COMSOL and SIMULINK Co-simulation
Jie Ming1, Qian Wang1, Rui Lu2, Chushan Li2; 1.School of Automation, Wuhan University of Technology, China, 2.University of lllinois Urbana- Champaign Institute Zhejiang University, Zhejiang University, China

Sponsored by
Diamond Partner
Platinum Partners