Technical Session

You can use the search function (shortcut: Ctrl+F) to quickly find your paper by paper ID.?


Nov. 12, 2023     13:00-15:20
TE12-1 Advanced DC/DC converters and Power Factor Correction Converters-1

13:00-13:20
Paper ID: A0066    Paper Session ID: TE12.1.1
A Digital Self-Current-Sharing Method for Modular Parallel High Step-Down LLC System
Yinke Kong, Yihan Gao, Zhou Lu, Haomin Wu, Xin Zhang, Hao Ma; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

13:20-13:40
Paper ID: A0091    Paper Session ID: TE12.1.2
Unified Modulation Strategy with DC-Bias Mitigation for Dual Active Bridge Converters
Zhenchao Li, Yan Zhang, Jinjun Liu, Chaomin Xiao, Wanxing Wang, Chaoqun Ma; School of electrical engineering, Xi'an Jiaotong university, China

13:40-14:00
Paper ID: A0121    Paper Session ID: TE12.1.3
Control Strategy of Working Mode Optimization for Three-phase Single-stage Isolated AC-DC Converter
Zining Wang, Zhiqiang Guo; Beijing Institute of Technology, China

14:00-14:20
Paper ID: A0162    Paper Session ID: TE12.1.4
A Hybrid Wide-Range Step-Up DC-DC Converter
Qiushuang Wei, Yu Fu, Yuzhe Wang, Shouxiang Li; School of Automation, Beijing Institute of Technology, China

14:20-14:40
Paper ID: A0164    Paper Session ID: TE12.1.5
A Resonant Switched-Capacitor Converter with Step-Up/Down Capabilities Based on Extended Full-Range Regulation Method
Ranyu Yao, Yuhang Yang, Dengke Zheng, Yan Deng; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

14:40-15:00
Paper ID: A0179    Paper Session ID: TE12.1.6
Design and Modeling of LLC-TLVR Converter with Low-voltage, High-current Output Capability
Xiangjun Zhang, Xiaohan Zhang, Hongyu Zhang, Yueshi Guan, Yijie Wang, Dianguo Xu; School of Electrical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology, China

15:00-15:20
Paper ID: A0201    Paper Session ID: TE12.1.7
A High Performance 48-to-8 V Cascaded Switched-Capacitor Converter for Data Center Applications
Xiang Li, Yueshi Guan, Wei Yang, Yijie Wang, Dianguo Xu; School of Electrical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology, China


Nov. 12, 2023     13:00-15:20
TE12-2 Advanced DC/DC converters and Power Factor Correction Converters-2

13:00-13:20
Paper ID: A0252    Paper Session ID: TE12.2.1
Analysis of Two-Stage Topologies with Buck and Switched-Capacitor Converters for Ultra-High Efficiency POL Applications
Wang Yihe, Xiaofeng Lyu, Kaida Zhang, Zhening Shi, Dejun Ba; School of Aeronautics and Astronautics, Zhejiang University, China

13:20-13:40
Paper ID: A0253    Paper Session ID: TE12.2.2
Research on Effects of Clamping Diodes Parasitic Capacitance on PSFB Converter
Binrong Ji, Wenping Tong, Bangyin Liu, Jiajun Yang, Huiyao Mi, Shanxu Duan; School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China

13:40-14:00
Paper ID: A0316    Paper Session ID: TE12.2.3
Hybrid Resonant Converter-Based 8:1 Bus Converter for 48V-to-1V Power System
Zewei Li1, Hongfei Wu1, Yu Zhang1, Ziming Wang1, Yufeng Song1, Yan Xing2; 1.College of automation, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, 2.College of automation, Nanjing University of Posts and Telecommunications, China

14:00-14:20
Paper ID: A0363    Paper Session ID: TE12.2.4
A Simplified Input Filter Capacity Current Compensation Scheme for 360–800 Hz CRM Totem-Pole PFC with Si MOSFETs
Yanan Liu1,2, Jiayi Zhang1,2, Siliang Zhang1,2, Xinke Wu1,2; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Key Laboratory of Power Semiconductor Materials and Devices of Zhejiang Province, Institute of Advanced Semiconductors, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China

14:20-14:40
Paper ID: A0365    Paper Session ID: TE12.2.5
Backward Step-Up Control for Bidirectional LLC Resonant Converter Based on Dual Phase Shifting
Simin Huang, Yitao Liu; College of Mechatronics and Control Engineering, Shenzhen University, China

14:40-15:00
Paper ID: A0395    Paper Session ID: TE12.2.6
A Hybrid Modulation for Multilevel DAB Converter Based on Asymmetrical Duty Modulation
Shiqi Fang, Peng Dai, Shuyu Liu; School of Electrical Engineering, China University of Mining and Technology, China

15:00-15:20
Paper ID: A0477    Paper Session ID: TE12.2.7
A Current Proportional-Differential Feedforward-based Bidirectional Seamless Fast Dynamic Response Control for Dual-Active-Bridge Converters
Shijie Cheng, Wei Wang, Alian Chen; School of Control Science and Engineering, Shandong University, China


Nov. 12, 2023     13:00-15:20
TE12-3 Advanced DC/DC converters and Power Factor Correction Converters-3

13:00-13:20
Paper ID: A0513    Paper Session ID: TE12.3.1
A Fast Transient Control Method for Dual-Bridge Series Resonant Converter
Zhuolan Li, Yu Zhang; State Key of Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China

13:20-13:40
Paper ID: A0555    Paper Session ID: TE12.3.2
Modeling and Analysis of Single-Phase Fractional-Order Quasi-Z-Source Rectifier
Ziwen Chen, Xiaoquan Zhu, Jintao Hou; College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

13:40-14:00
Paper ID: A0565    Paper Session ID: TE12.3.3
Mechanism and Compensation of Zero-Crossing Current Distortion for Three-Phase Vienna Rectifier
Long Pei, Lixin Jia, Laili Wang, Lie Zhao, Zhixiang Li, Wei Cao, Yunqing Pei; School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

14:00-14:20
Paper ID: A0624    Paper Session ID: TE12.3.4
Design of a 2kW 400/12V High-Output Current DC/DC Converter With Fractional-Turn Planar Transformer for Server power
Yuhang Xu, Xu Yang, Kexin Zhao, Wei Zhou, Qingzheng Li, Tianqi Weng, Wenjie Chen, Kangping Wang; School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

14:20-14:40
Paper ID: A0641    Paper Session ID: TE12.3.5
A Ripple-Free Input Current Quasi-Z-Source DC-DC Converter with High Voltage Gain and Soft-Switching Technology
Mingzhu Zhou, Chao Liu, Hui Wang, Hangyan Zhou, Yizhan Zhuang, Yiming Zhang; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

14:40-15:00
Paper ID: A0670    Paper Session ID: TE12.3.6
High-Efficiency High-Density RDCX Modules Cascaded with CHB PFC Stage
Tianji Liu1,2, Tianlin Huang1,2, Xinke Wu1,2; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Key Laboratory of Power Semiconductor Materials and Devices of Zhejiang Province, Institute of Advanced Semiconductors, ZJU- Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China

15:00-15:20
Paper ID: A0672    Paper Session ID: TE12.3.7
Low Common Mode Noise Cellular RDCX with Single Bus Multi-Level Regulator
Siliang Zhang1,2, Zhenhai Zhu2,3, Yuhao Xu1,2, Gao Fan4, Jiayi Zhang1,2, Xinke Wu1,2; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Key Laboratory of Power Semiconductor Materials and Devices of Zhejiang Province, Institute of Advanced Semiconductors, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China, 3.College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China, 4.AE, Silergy Semiconductor Technology (Hangzhou) Co., Ltd., China


Nov. 12, 2023     13:00-15:00
TE12-4 Advanced Power Devices (Si, SiC, GaN devices etc) and Their Applications-1

13:00-13:20
Paper ID: D0040    Paper Session ID: TE12.4.1
A Novel Compact Model of Gate Capacitance for SiC MOSFET with Easy Parameter Extraction Method
Yuwei Wu1, Zhe Xue1, Jiarun Xie1, Jianpeng Wang1, Laili Wang1, Kai Gao2; 1.State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an Jiaotong University, China, 2.Equipment Technology Center, State Grid Shanghai Electric Power Research Institute, China

13:20-13:40
Paper ID: D0060    Paper Session ID: TE12.4.2
Investigation into the On-Resistance Shift Phenomenon of 650V Commercial GaN Power Devices with Different Structures
Xingyuan Yan1, Zhiqiang Wang1, Junbing Tao2, Yunchan Wu1, Yifan Wang1, Guoqing Xin1, Xiaojie Shi1, Yong Kang1; 1.School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China, 2.EDS Powertrain, NIO, China

13:40-14:00
Paper ID: D0361    Paper Session ID: TE12.4.3
Conduction Thermal Runaway of SiC MOSFET Under Natural Convection Heat Dissipation
Yunchan Wu, Zhiqiang Wang, Xingyuan Yan, Guoqin Xin, Xiaojie Shi, Yong Kang; School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China

14:00-14:20
Paper ID: D0385    Paper Session ID: TE12.4.4
Optimization of Turn-on Loss Reduction and Analytical Model of SiSiC Hybrid switch
Miaoguang Bai1, Hengyu Wang1, Zezheng Dong2, Qing Guo1, Kuang Sheng1; 1.College of Electric Engineering, Zhejiang University, China, 2.Key Laboratory of Power Semiconductor Materials and Devices of Zhejiang Province & Institute of Advanced Semiconductors, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China

14:20-14:40
Paper ID: D0393    Paper Session ID: TE12.4.5
Investigation of Threshold Voltage Shift for SiC MOSFET in Switching Operation
Rongxi Jin, Na Ren, Hongyi Xu, Kuang Sheng; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

14:40-15:00
Paper ID: D0531    Paper Session ID: TE12.4.6
Recoverable Current Collapse Effect of p-GaN HEMTs under Short Circuit Stress
Meng Wang1, Xiangdong Li1, Jincheng Zhang2, Hongyue Wang3, Junbo Wang1, Zhanfei Han1, Jiahui Yuan1, Yue Hao2; 1.Guangzhou Wide Bandgap Semiconductor Innovation Center, Guangzhou Institute of Technology, China, 2.Key Laboratory of Wide Bandgap Semiconductor Materials and Devices, School of Microelectronics, Xidian University, China, 3.China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute, China


Nov. 12, 2023     13:00-15:00
TE12-5 Advanced DC/AC Inverter Topologies, Modulations, and Controls-1

13:00-13:20
Paper ID: B0019    Paper Session ID: TE12.5.1
An Accurate DC-Link Voltage Determining Method of LC-Coupling Voltage Source Converter (VSC) Under High THD Operating Environment
Ying Pang1, Shangshuai Hao1, Gang Li1, Renjun Hu2, Jun Lin1; 1.College of Instrumentation and Electrical Engineering, Jilin University, China, 2.College of Engineering, South China Agricultural University, China

13:20-13:40
Paper ID: B0110    Paper Session ID: TE12.5.2
A Resonant Half Bridge DC/AC Converter with PFM-PWM Hybrid Control
Jingxiang Gao1, Yang Liu2, Huan Wang3, Jun Peng1, Xue Zhang1; 1.Department of the Early Warning Technology, the Early Warning Academy, China, 2.No.94654, Unit the PLA, China, 3.Support Center for Teaching and Research, the Early Warning Academy, China

13:40-14:00
Paper ID: B0214    Paper Session ID: TE12.5.3
Collecting Leakage Current and Suppression Strategy for Non-Isolated Photovoltaic Grid-Connected System
Xiaolong Xiao1, Rui Sun2, Mingming Shi1, Yaqian Li2, Huafeng Xiao2; 1.Center of Distributed Grid, State Grid Jiangsu Electric Power Co., LTD. Research Institute, China, 2.College of Electrical Engineering, Southeast University, China

14:00-14:20
Paper ID: B0225    Paper Session ID: TE12.5.4
100kW Soft Switching Three-phase Inverter with Hybrid Switches
Yuying Wu, Dehong Xu; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

14:20-14:40
Paper ID: B0238    Paper Session ID: TE12.5.5
A Novel Modulation Method to Reduce Leakage Current and Balance Neutral-Point Voltage for Neutral-Point-Clamped Inverters
Huiyao Mi, Jiajun Yang, Xinheng Zhou, Shanxu Duan, Binrong Ji; School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China

14:40-15:00
Paper ID: B0245    Paper Session ID: TE12.5.6
Single-phase inverter asymmetrical quad-edge sampling
Cong Wen, Wenxi Yao; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China


Nov. 12, 2023     13:00-15:20
TE12-6 Advanced Control, Modeling, Simulation, and Stability of Power Electronics Systems-1

13:00-13:20
Paper ID: C0035    Paper Session ID: TE12.6.1
High-Frequency Resonance Suppression Based on Active and Passive Joint Damping for MMC-HVDC
Yiqi Liu, Jiayi Liu, Wei Liu, Yucheng Wu, Laicheng Yin, Mingfei Ban; College of Computer and Control Engineering, Northeast Forestry University, China

13:20-13:40
Paper ID: C0039    Paper Session ID: TE12.6.2
Effect of Solar Cell Interconnections on the Output of Solar UAV with 3D Curved Photovoltaics
Wei Jia1, Xiaobin Zhang1, Tao Lei1, Haoliang Yu1, Wenli Yao1, Yan Qu2; 1.School of Automation, Northwestern Polytechnical University, China, 2.Knowledge Engineering Department, Suzhou Tongyuan Software & Control Technology Co., Ltd, China

13:40-14:00
Paper ID: C0058    Paper Session ID: TE12.6.3
A Load Voltage Angle Control of Electric Spring for Energy Storge Reduction
Wentao He, Dongyuan Qiu, Bo Zhang, Fan Xie, Yanfeng Chen, Wenxun Xiao; College of Electric Power, South China University of Technology, China

14:00-14:20
Paper ID: C0082    Paper Session ID: TE12.6.4
Virtual Fractional-Order-Inductor Based Second Harmonic Current Reduction Method
Hongyan Zhou, Liangzong He, Zelong Yang; Electrical Engineering, Xiamen University, China

14:20-14:40
Paper ID: C0119    Paper Session ID: TE12.6.5
Impacts of Digital Control Delay on Power Tracking in Unified Virtual Oscillator Controller
Zheran Zeng, Liangcai Shu, Dongsheng Yang; dept. Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology, Netherlands

14:40-15:00
Paper ID: C0175    Paper Session ID: TE12.6.6
Phase-by-phase Discrete Mapping Modeling and Bifurcation Analysis of Boost PFC Cascaded Buck Converter System
Ronglong Wang, Fan Xie, Chao Chen, Bo Zhang, Yanfeng Chen; School of Electric Power Engineering, South China University of Technology, China

15:00-15:20
Paper ID: C0186    Paper Session ID: TE12.6.7
μ Approach-Based Robust Stability Analysis of Weak-Grid-Connected Voltage Source Converter
Xin Jin1, Ningyi Dai1, Ying Huang2; 1.State Key Laboratory of Internet of Things for Smart City, University of Macau, Macao, China, 2.Department of Electrical Engineering, Zhejiang University, China


Nov. 12, 2023     13:00-15:20
TE12-7 Advanced Control, Modeling, Simulation, and Stability of Power Electronics Systems-2

13:00-13:20
Paper ID: C0203    Paper Session ID: TE12.7.1
Constrained Sliding Mode Control Strategy for Boost Converter
Wenjie Lv, Jiawei Chen; School of Automation, Chongqing university, China

13:20-13:40
Paper ID: C0206    Paper Session ID: TE12.7.2
Stability Analysis of Circulating Current in Multi-Parallel Grid-Connected Inverters system
Mingliang Li1, Xinbo Ruan1, Mingming Shi2, Xian Zheng2; 1.College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, 2.Electric Power Research Institute of State Grid Jiangsu Electric Power Co,Ltd., China

13:40-14:00
Paper ID: C0292    Paper Session ID: TE12.7.3
An Improved PLL Structure to Improve Synchronization Stability of Grid-connected Inverter under Weak Grid
Minhai Wu1, Jun Zeng1, Gengning Ying1, Jidong Xu1, Junfeng Liu2; 1.School of Electric Power Engineering, South China University of Technology, China, 2.School of Automation Science and Engineering, South China University of Technology, China

14:00-14:20
Paper ID: C0319    Paper Session ID: TE12.7.4
Generalized Discretization of State-Space Model for Medium-Frequency Inverter With Arbitrary Digital Control Delay
Qiang Qian1, Shian Guo2, Shaojun Xie2, Zhenghao Wang1; 1.College of energy and electrical engineering, Hohai university, China, 2.College of automation, Nanjing univeristy of aero. and astronautics, China

14:20-14:40
Paper ID: C0510    Paper Session ID: TE12.7.5
A Novel Dual ISOI Combined Converter System and Its Hybrid IVS Control Strategy
Zhijie Zhang1, Jie Yang1, Na Zhao1, Fang Liu1, Yu Yao2, Yuying Zhou1; 1.CSSC Systems Engineering Research Institute, China, 2.Shandong Vocational College of Industry, China

14:40-15:00
Paper ID: C0535    Paper Session ID: TE12.7.6
Recursive Admittance Matrix for Virtual Synchronous Generators with Asymmetric Loads
Ying Jiang1, Yao Sun1, Yangguang Sun2; 1.School of Automation, Central South University, China, 2.Inspection office, Zhuzhou product and commodity quality supervision and inspection institute, China

15:00-15:20
Paper ID: C0575    Paper Session ID: TE12.7.7
A Novel Robust Frequency Adaptive Single-Phase Phase-Locked Loop Based on Second-Order Generalized Integrator
Xiaochen Jin, Jinming Xu, Hao Qian, Shaojun Xie; College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronaut, China


Nov. 12, 2023     13:00-15:20
TE12-8 Reliability, Diagnosis, Prognosis and Protection of Power Electronics-1

13:00-13:20
Paper ID: F0067    Paper Session ID: TE12.8.1
Ageing bonding wires equivalent resistance change law based on temperature distribution coefficient
Jingwei Hu1, Zhengqing Yan2, Hengwei Xia3, Xiepeng Sun4, Mingxing Du4, Qingtao Meng5; 1.Suzhou Inovance Automotive Co., Ltd., China, 2.Suzhou Inovance Co., Ltd, China, 3.Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd, China, 4.School of Electrical Engineering and Automation, Tianjin University of Technology, China, 5.Beijing qingzhou core research and technology Co.,Ltd, China

13:20-13:40
Paper ID: F0073    Paper Session ID: TE12.8.2
Quasi-Online Measurement of Threshold Voltage for SiC MOSFET
Xin Wang, Yingzhou Peng, Zhikang Shuai; College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, China

13:40-14:00
Paper ID: F0196    Paper Session ID: TE12.8.3
A Data-driven Surface Temperature Estimation Method for Lithium-ion Battery Based on GRU- RNN with Attention Mechanism
Qian Xu1, Mingyao Ma1, Tingzhi Jiang1, Qiong Hu2, Zeao Wang1; 1.National and Local Joint Engineering Laboratory for Renewable Energy Access to Grid Technology, Hefei University of Technology, China, 2.Power Generation Sys., Sungrow Power Supply CO.,Ltd, China

14:00-14:20
Paper ID: F0320    Paper Session ID: TE12.8.4
Optimized Design and Analysis of Clip Bonding Packaging for Avalanche Bipolar Junction Transistor
Mosai Xu, Lin Liang, Xiaoxue Yan; State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Technology, School of Electrical and Electronic Engineering, Engineering Research Center of Power Safety and Efficiency, Ministry of Education, Huazhong University of Science and Technology, China

14:20-14:40
Paper ID: F0356    Paper Session ID: TE12.8.5
Asymmetric Short-Circuit Current-limiting Control Strategy of MMC for Reliable Supply of Non-faulty Loads
Youwen Zhang, Xuejun Pei, Min Yang, Jin Li, Yi Yu; Power Electronics and Energy Management Key Laboratory, Ministry of Education of China, Huazhong University of Science and Technology, China

14:40-15:00
Paper ID: F0401    Paper Session ID: TE12.8.6
A Gate Voltage Clamping Method to Improve the Short-Circuit Characteristic of SiC MOSFET
Wenyuan Ouyang1, Pengju Sun1, Minghang Xie1, Yingpeng Hu2, Xing Ma3; 1.State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology, Chongqing University, China, 2.Super High Voltage Branch of Chongqing Electric Power Company, STATE GRID, China, 3.State Grid Chongqing Electric Power Research Institute, STATE GRID, China

15:00-15:20
Paper ID: O1111    Paper Session ID: TE12.8.7
3D Thermal Resistance Model for Real-Time Temperature Monitoring of Multi-Chip IGBT Modules
Ye Tian, Kaiyang Bu, Bowen Liu, Chushan Li, Wuhua Li, Xiangning He; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China


Nov. 12, 2023     15:40-18:00
TE12-9 Advanced DC/DC converters and Power Factor Correction Converters-4

15:40-16:00
Paper ID: A0673    Paper Session ID: TE12.9.1
Light-Load Efficiency Improvement of MHz RDCX Based on Output Voltage Ripple and Resonant Pulse Number Control
Tianji Liu1,2, Wending Zhao1,2, Xinke Wu1,2; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Key Laboratory of Power Semiconductor Materials and Devices of Zhejiang Province, Institute of Advanced Semiconductors, ZJU- Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China

16:00-16:20
Paper ID: A0683    Paper Session ID: TE12.9.2
An LLC-DAB Hybrid Bidirectional Converter with Constant Frequency Synthetic Modulation Strategy for Wide Input Range
Yuefeng Liao, Cao Yuan, Zhao Yu; School of Electrical and Information Engineering, Zhengzhou University, China

16:20-16:40
Paper ID: A0695    Paper Session ID: TE12.9.3
Circulating Current Generation Mechanism and Control Strategy for IPOP Buck Converters
Ling Li, Wenjie Chen, Kailong Ji, Xiaotao Wang, Hanjie Qi, Wenxia Chen; School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

16:40-17:00
Paper ID: A0746    Paper Session ID: TE12.9.4
Design of A Step-Down Dickson Switched Capacitor Converter
Yuehua Zhai, Yueshi Guan, Xiang Li, Yijie Wang, Dianguo Xu; School of Electrical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology, China

17:00-17:20
Paper ID: A0751    Paper Session ID: TE12.9.5
An Optimized Return Power Control for DAB Converter Cluster with ISOP Configuration
Zhihao Chen, Zhenbin Zhang, Xiaozhe Sun, Zhen Li, Xiaozhe Liu; School of Electrical Engineering, Shandong University, China

17:20-17:40
Paper ID: A0793    Paper Session ID: TE12.9.6
Investigations of Peak-to-Peak Current Optimization for Dual Active Bridge Converters
Minxin Lin, Daniel Legrand Mon-Nzongo, Paul Gistain Ipoum-Ngome; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

17:40-18:00
Paper ID: A0830    Paper Session ID: TE12.9.7
A High Voltage Gain Resonance Converter and its Voltage Balance Control
Hang Li, Jiefei Jiang, Debin Zhang, Yue Jiang; State Key Laboratory of Space Power Sources, Shanghai Institute of Space Power Sources, China


Nov. 12, 2023     15:40-18:00
TE12-10 Advanced DC/DC converters and Power Factor Correction Converters-5

15:40-16:00
Paper ID: A0841    Paper Session ID: TE12.10.1
Hybrid Resonant Converter With Integrated Magnetics For 48V Data-Center Power Systems
Yufeng Song, Hongfei Wu, Yue Liu, Xu Zhang, Ziming Wang, Yu Tai; College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

16:00-16:20
Paper ID: A0873    Paper Session ID: TE12.10.2
Maximum Efficiency Phase-Shift Trajectory Control Based on Analytical Loss Model for a Wide Voltage Range IPOSP-PSFB Converter
Shuo Zhang1, Yinyu Wang1, Wendy Zhang2, Liying Zhu2; 1.School of Integrated Circuits, Huazhong University of Science and Technology, China, 2.General Design Department, China Academy of Space Technology, China

16:20-16:40
Paper ID: A0883    Paper Session ID: TE12.10.3
SiC-based Bidirectional Three-phase CLLLC Resonant Converter with Integrated Magnetics for High-Power On-Board Charger Applications
Yunqi Chen, Minli Jia, Hao Sun, Jinlong Chen, Haisong Zhang, Zhen Zhou; EV Power Supply Design Department, Navitas Shanghai Design Center, China

16:40-17:00
Paper ID: A0884    Paper Session ID: TE12.10.4
Design of A High-Density 800V to 48V Converter with Optimized Planar Transformer for Automotive Applications
Yihui Zhang1, Tianchang Liu2, Hao Feng1, Li Ran3; 1.Chongqing-Warwick Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics, Chongqing university, China, 2.Marketing Service Center, State Grid Jiangsu Electric Power Company , China, 3.Warwick-Chongqing Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics, University of Warwick, United Kingdom

17:00-17:20
Paper ID: A0905    Paper Session ID: TE12.10.5
An Improved Dual Active Bridge DC-DC Converter with Fault Tolerant Ability
Jialing Le, Yueshi Guan, Chang Liu, Yijie Wang, Dianguo Xu; Electrical engineering , Harbin Institute of Technology, China

17:20-17:40
Paper ID: A1031    Paper Session ID: TE12.10.6
Two-Stage 48V-to-16V-to-1V Hybrid-Switched-Capacitor Converter for High Performance Computing
Linjun Han1,2, Huaqiao Liu1,3, Shuyu Zhang1, Yenan Chen1,3; 1.Key Laboratory of Power Semiconductor Materials and Devices of Zhejiang Province & Institute of Advanced Semiconductors, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China, 2.HDU-ITMO Joint Institute, Hangzhou Dianzi University, China, 3.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

17:40-18:00
Paper ID: O0851    Paper Session ID: TE12.10.7
Optimal Design of Full-Bridge Three-Level LLC Converter Based on Time-Domain Analysis
Zengyang Liu, Kai Sun, Zheyuan Yi; State Key Laboratory of Power System Operation and Control, Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, China


Nov. 12, 2023     15:40-17:40
TE12-11 Advanced DC/AC Inverter Topologies, Modulations, and Controls-2

15:40-16:00
Paper ID: B0353    Paper Session ID: TE12.11.1
A Modified Space Vector Modulation and Phase-Shifted Modulation Coordination Strategy for Isolated AC-DC Matrix Converter
Guangcheng Ye, Abhishek Kumar, Yan Deng; Research Group for Energy Network Transition (ReGENT), College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

16:00-16:20
Paper ID: B0415    Paper Session ID: TE12.11.2
Efficient Design of Phase-Shifted PWM for Modular Multilevel Converters Considering Carrier Initial Phase Angle
Jiapeng Yin, Ningyi Dai; State Key Laboratory of Internet of Things for Smart City, University of Macau, Macau, China

16:20-16:40
Paper ID: B0482    Paper Session ID: TE12.11.3
Model-Free Sliding-Mode Voltage-Current Dual-Loop Control for LCL Inverter
Hang Zhang, Tong Liu, Alian Chen; School of Control Science and Engineering, Shandong University, China

16:40-17:00
Paper ID: B0527    Paper Session ID: TE12.11.4
A model predictive control scheme under end point equivalence modulation for single-phase inverters by using observers
Po Li, Hao Wang, Tao Zeng; School of Aerospace Engineering, Xiamen University, China

17:00-17:20
Paper ID: B0773    Paper Session ID: TE12.11.5
Design of a High Frequency DAB-Type Microinverter for Photovoltaic Application
Hanjie Qi, Wenjie Chen, Wenxia Chen, Rui Cheng, Changtao Chen, Ling Li; School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

17:20-17:40
Paper ID: B0726    Paper Session ID: TE12.11.6
GaN-based Interleaved Totem-pole Single-phase Inverter with Coupling Inductor Design
Qingzheng Li, Xu Yang, Wei Zhou, Tianqi Weng, Changtao Chen, Yuhang Xu; College of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China


Nov. 12, 2023     15:40-17:40
TE12-12 Advanced Power Devices (Si, SiC, GaN devices etc) and Their Applications-2

15:40-16:00
Paper ID: D0546    Paper Session ID: TE12.12.1
Gate Driver Optimization to Suppress Bridge-leg Crosstalk and Gate-source Voltage Oscillation for SiC MOSFET
Longnv Li1, Lu Wang2, Man Xiao3, Yi Liu1, Yunhui Mei1; 1.School of Electrical Engineering, Tiangong University, China, 2.School of Mechanical Engineering, Tiangong University, China, 3.School of Electronic and Information Engineering, Tiangong University, China

16:00-16:20
Paper ID: D0622    Paper Session ID: TE12.12.2
Design of a Novel Double sided Cooling SiC Power Module Based on Multiple DBC-Stacked
Yuhui Kang1, Puqi Ning1, Xiaoshuang Hui1, Tao Fan1, Dongrun Li1, Kai Wang1, Yunhui Mei3, Guangyin Lei4; 1.Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, China, 2.School of Electrical Engineering, Tiangong University, China, 3.Academy for Engineering and Technology, Fudan University, China

16:20-16:40
Paper ID: D0676    Paper Session ID: TE12.12.3
A Modulation Method for Resonant Switched-Capacitor Converter with GaN HEMT Synchronous Rectification
Wenjie Xi1, Kang Liu1, Tingxuan Huang1, Wenhao Xie1, Xiangou Zhu1, Meng Li2; 1.College of Electrical and Electronic Engineering, Wenzhou University, China, 2.Testing Inspection Center for High- Low Voltage Electrical Products, Quality of Zhejiang, China

16:40-17:00
Paper ID: D0745    Paper Session ID: TE12.12.4
A Novel Junction Temperature Estimation Method for SiC MOSFET Considering Device Aging Effect
Qi Xu1, Boyang Zhang2, Xinyu Wang2, Jianlong Kang2, Zhen Xin2; 1.School of Artificial Intelligence, Hebei University of Technology, China, 2.State Key Laboratory of Reliability and Intelligence of Electrical Equipment, Hebei University of Technology, China

17:00-17:20
Paper ID: D0752    Paper Session ID: TE12.12.5
The Impact of Unbalanced Condition on Short-Circuit Performance of Multi-chip Parallel SiC MOSFETs
Jiaming Xie1, Hao Feng1, Li Ran2; 1.Chongqing-Warwick Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics, Chongqing University, China, 2.Warwick-Chongqing Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics, University of Warwick, United Kingdom

17:20-17:40
Paper ID: D0880    Paper Session ID: TE12.12.6
A high power density gate driver integrated SiC multichip power module with lower parasitic inductance
Chenhang Zeng, Cai Chen, Yong Kang; School of electrical and electronic engineering, Huazhong University of Science and Technology, China


Nov. 12, 2023     15:40-17:40
TE12-13 Advanced DC/AC Inverter Topologies, Modulations, and Controls-3

15:40-16:00
Paper ID: B0770    Paper Session ID: TE12.13.1
CM Leakage Current Reduction Clamped-HERIC for GaN-based Photovoltaic Inverter
Changtao Chen, Kangping Wang, Qingzheng Li, Hanjie Qi, Rui Cheng, Wenjie Chen; School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

16:00-16:20
Paper ID: B0577    Paper Session ID: TE12.13.2
A Voltage Control Strategy of Differential Buck-Boost Inverter Based on Third Harmonic Injection
Hao Qin, Shiming Hu, Jinpeng Qu, Yan Deng; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

16:20-16:40
Paper ID: B0864    Paper Session ID: TE12.13.3
A Transient Power Sharing Oriented Power Controller Design Method for Islanded Microgrid with Parallel Grid-Forming Inverters
Jiazhi Wang, Zeng Liu, Kaiwen Feng, Yidong Shi, Jinjun Liu; State Key Lab of Electrical Insulation and Power Equipment, School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

16:40-17:00
Paper ID: B0903    Paper Session ID: TE12.13.4
Modeling of Sequence Impedance for Grid Following Direct Drive Wind Turbine Based on Phase-Locked Loop
Yang Li1, Pingfan Duan1, Peizhe Yi1, Xin Tian2, Zhenhua Yuan2, Xiangfei Meng2, Bin Liu3, Zhen Li1, Xu Tian4; 1.School of Automation, Beijing Institute of Technology, China, 2.State Grid Shandong Electric Power Company Economic and Technological Research Institute, China, 3.Tsinghua University, China, 4.China University of Mining and Technology, China

17:00-17:20
Paper ID: B0922    Paper Session ID: TE12.13.5
Realization of Reduced Common-Mode Voltage PWM strategy Under Low Switching Frequency
Zhihao Li1, Ruifang Liu1, Liangliang Zhang2, Weili Li1, Yuanhui Cheng1; 1.School of Electrical Engineering, Beijing Jiaotong University, China, 2.Jing-Jin Electric Technologies Co. Ltd, China

17:20-17:40
Paper ID: C0403    Paper Session ID: TE12.13.6
Analysis and Solution of Zero-Sequence Circulating Current and Neutral Point Potential Balance in Parallel 3L-ANPC Converters
Hongzhou Chen1, Cong Chen1, Xin Xiang1, Aminfu2, Wuhua Li1, Xiangning He1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Inner Mongolia Key Laboratory of Smart Grid of New-type Power System, Inner Mongolia Power Research Institute, China


Nov. 12, 2023     15:40-18:00
TE12-14 Advanced Control, Modeling, Simulation, and Stability of Power Electronics Systems-3

15:40-16:00
Paper ID: C0693    Paper Session ID: TE12.14.1
Current Harmonics Suppression Scheme for GaN-Based DCM Grid-Tied Micro-Inverters
Zhengzi Lei, Zhongshu Zheng, Li Zhang; College of Energy and Electrical Engineering, Hohai University, China

16:00-16:20
Paper ID: C0920    Paper Session ID: TE12.14.2
Design of Ultra-thin Metal Foil Induction Heater with High Temperature Uniformity
Junpeng Ji1, Wenlong Gu1, Hong Chang2, Jingjie Lu1, Yuhang Zhu1; 1.Depatment of Electrical Engineering, Xi'an University of Technology, China, 2.Induction Heating Power Supply Department, Xi'an polaris-etek Co, Ltd, China

16:20-16:40
Paper ID: C0962    Paper Session ID: TE12.14.3
A Self-Perturbation Impedance Measurement Method for Grid-Connected Inverters
Hongyu Pan1, Ming Yang1, Chuan Xie1,2, Chao Peng1,2, Jianxiao Zou1,2; 1.School of Automation Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, China, 2.Shenzhen Institute for Advanced Study, University of Electronic Science and Technology of China, China

16:40-17:00
Paper ID: C0982    Paper Session ID: TE12.14.4
Hybrid linear predictive control scheme based on PIR and MPC for MMC
Ying Fang1, Nannan Xu2, Yanhua Liu1; 1.School of Electrical Engineering, Shandong University, China, 2.Xi'an Thermal Power Research Institute Co., LTD, China

17:00-17:20
Paper ID: C0992    Paper Session ID: TE12.14.5
Common Mode Voltage Suppression for Three-Level Neutral Point-Clamped Inverters
Lingjun Yao1, Hao Luo1, Ning Jiao2, Yongheng Yang1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.College of Electrical Engineering, Sichuan University, China

17:20-17:40
Paper ID: C1086    Paper Session ID: TE12.14.6
Decomposition of multi-frequency signals in electric vehicles under colored noise background
Yufeng Xu1, Jian Xu1, Jianming He1, Xiaogang Huang2, Meilei Lv2; 1.Zhejiang Huibo Power Equipment Manufacturing Co., Ltd, China, 2.College of Electrical and Information Engineering, Quzhou University, China

17:40-18:00
Paper ID: C0580    Paper Session ID: TE12.14.7
Improved control of grid-connected photovoltaic and energy storage system based on virtual resistance
Jiahua Kang1, Wei Dong2, Jinming Xu1, Hanxu Diao1, Zhenhua Lv3, Shaojun Xie1; 1.College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, 2.State Key Laboratory of Operation and Control of Renewable Energy & Storage Systems, China Electric Power Research Institute, China, 3.State Grid Jiangsu Electric Power Co., LTD. Research Institute, China


Nov. 12, 2023     15:40-18:00
TE12-15 Power Electronics for Motor Drives and Transportations-1

15:40-16:00
Paper ID: I0064    Paper Session ID: TE12.15.1
Utilise Statistical Analysis to Develop an Efficient Parameter Estimation Retuning App for the Direct Torque Control of AC Induction Motors
Maximilian Hanlon Sloan1, Abdelmenen Abobghala 2, Mahmud Ahmed3, Anwar Mohamed Fanan1, Meftah Mehdawi4, Mohamed Abuhelala1; 1.Electrical Engineering Department, National College for Nuclear at Lakes College, United Kingdom, 2.Electrical Engineering Department, TTE Technical Engineering Middlesbrough College, United Kingdom, 3.Computer Science Department, Higher Institute of Science and Technology, Libya, 4.Engineering Department, University Campus North Lincolnshire, DN Colleges Group, United Kingdom

16:00-16:20
Paper ID: I0172    Paper Session ID: TE12.15.2
Smith Predictor-based Decoupled Discrete Current Control for Five-phase PMSM at Low Sampling-to-Fundamental Frequency Ratios
Huanran Wang1, Qilin Peng1, Giampaolo Buticchi1, Chunyang Gu2, Weiduo Zhao1, Shuo Wang1; 1.Key Laboratory of More Electric Aircraft Technology of Zhejiang Province, University of Nottingham Ningbo China, China, 2.Advanced Electrical Machine Drive Research Center, Yongjiang Laboratory, China

16:20-16:40
Paper ID: I0235    Paper Session ID: TE12.15.3
Backstepping-Design-based Harmonic Suppression Enhancement for Position Estimation of IPMSM
Pengcheng Du, Bo Wang, Dianguo Xu; School of Electrical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology, China

16:40-17:00
Paper ID: I0486    Paper Session ID: TE12.15.4
Binary Search Based Flexible Power Control for Single-Stage Multiport Inverter-Fed Motor Drives
Kehan Luo1, Dehong Zhou1,2, Jianxiao Zou1,2, Xue Zhou1,2, Zewei Shen1; 1.School of Automation Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, UESTC, China, 2.Shenzhen Institute for Advanced Study, University of Electronic Science and Technology of China, UESTC, China

17:00-17:20
Paper ID: I0559    Paper Session ID: TE12.15.5
A data model-based diagnosis method for voltage sensor intermittent faults of motor drive system
Wei Xiong, Bin Gou, Qian Wu; School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China

17:20-17:40
Paper ID: I0560    Paper Session ID: TE12.15.6
Data-driven online fault diagnosis method for single-phase pulsed rectifiers
Yilong Wang, Bin Gou, Jiangle Yu; School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China

17:40-18:00
Paper ID: I0658    Paper Session ID: TE12.15.7
A Novel Hybrid Model Predictive Current Control for PMSM System
Chenguang Zhang, Saijun Mao, Kun Wang, Yao Wang, Hang He; UniSiC Technology (Shanghai) Co., Ltd., China


Nov. 12, 2023     15:40-18:00
TE12-16 Power Electronics for Transmission and Distribution-1

15:40-16:00
Paper ID: H0972    Paper Session ID: TE12.16.1
Post-Fault Restoration after Short-Circuit Fault for Serial-Shunt Multiport Soft Normally Open Points
Junxian Chen1, Yajun Jia1, Jianqiao Zhou1, Hua Huang2, Ran Chen2, Wei Bao2, Jianwen Zhang1, Gang Shi1, Jiajie Zang3; 1.Key Laboratory of Control of Power Transmission and Conversion, Ministry of Education, Shanghai Jiao Tong University, China, 2.State Grid Shanghai Municipal Electric Power Company, China, 3.School of Electronic and Electrical Engineering, Shanghai University of Engineering Science, China

16:00-16:20
Paper ID: H0998    Paper Session ID: TE12.16.2
Circulating Current Analysis and Suppression of Isolated Modular Multilevel DC Transformer
Liqian Su1, Xinghua Shi2, Yi Lu3, Peng Qiu3, Gang Shi1, Jianwen Zhang1; 1.Key Laboratory of Control of Power Transmission and Conversion, Ministry of Education, Shanghai Jiao Tong University, China, 2.State Grid Zhejiang Electric Power Company, State Grid Corperation of China, China, 3.Electric Power Research Institute of State Grid Zhejiang Electric Power Corporation, State Grid Corperation of China, China

16:20-16:40
Paper ID: H0750    Paper Session ID: TE12.16.3
A Novel PET Topology Using Voltage Source Converter and Direct AC-AC Choppers based on Medium-Frequency Isolation
Xuejiao Li1, Mingyan Wang1, Bingda Zhu2, Ruifeng Li2, Dongbo Guo2; 1.School of Electric Engineerring, Harbin Institute of Technology, China, 2.School of Electric Engineerring, Northeast Electric Power University, China

16:40-17:00
Paper ID: H0967    Paper Session ID: TE12.16.4
Fault Protection Scheme for Embedded Multiport Flexible ac Interconnector
Hao Qiu1, Yajun Jia1, Jianqiao Zhou1, Jianwen Zhang1, Gang Shi1, Linlin Chu2; 1.Key Laboratory of Control of Power Transmission and Conversion, Ministry of Education, Shanghai Jiao Tong University, China, 2.Development Planning Department, State Grid Shanghai Shinan Municipal Electric Power Company, China

17:00-17:20
Paper ID: H0302    Paper Session ID: TE12.16.5
Black Start-up Strategy of MMC in Series with Diode Rectifier Converter for Offshore Wind Farms
Ziquan Wang1, Jinyu Wang1, Zheng Zhao2, Tan Li2, Junyi Sheng3; 1.School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China, 2.State Power Economic Research Institute, China, 3.TBEA Sunoasis Co. Ltd., China

17:20-17:40
Paper ID: H0734    Paper Session ID: TE12.16.6
High Frequency Oscillation Energy Propagation In MMC-HVDC Receiving-End Converter Station
Jikai Chen1, Jiayang Zhang1, Li Yang1, Chongbo Sun1, Yinghong Hu2; 1.School of Electrical Engineering , Northeast Electric Power University, China, 2.Electric Power Research Institute, State Grid Jibei ElectricPower Co. Ltd. , China

17:40-18:00
Paper ID: H1019    Paper Session ID: TE12.16.7
A Capacitor Voltage Balancing Method for a Buck Modular Multilevel DC Transformer under Light Load Conditions
Yu Tong1, Yi Lu2, Chengyu Lu2, Peng Qiu2, Qian Chen2, Gang Shi1, Jianwen Zhang1; 1.Key Laboratory of Control of Power Transmission and Conversion, Ministry of Education, Shanghai Jiao Tong University, China, 2.Electric Power Research Institute of State Grid Zhejiang Electric Power Corporation, State Grid Corperation of China, China


Nov. 13, 2023     8:00-9:40
TE13-1 Magnetics, EMI, Passive Integration and Digital Manufacture Technology-1

8:00-8:20
Paper ID: H0227    Paper Session ID: TE13.1.1
Winding Loss Calculation in Gapped Inductor by Considering Relative Permeability of Core
Chenyi Peng, Guodong Chen, Jinfeng Song, Borong Wang; Technology Center, Shanghai Electric Power Transmission and Distribution Group, China

8:20-8:40
Paper ID: E0141    Paper Session ID: TE13.1.2
Trade-Off Design of Gap Formats in Magnetic Components
Shaokang Luan1, Maeve Duffy2, Hongbo Zhao1; 1.Department of Energy Technology, Aalborg University, Denmark, 2.Electrical and Electronic Engineering, University of Galway, Ireland

8:40-9:00
Paper ID: E0204    Paper Session ID: TE13.1.3
An Improved Model to Calculate Inductance of Planar Air-Core Inductors
Mingdong Wu, Li Wang, Ling Mao; Department of Electrical Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

9:00-9:20
Paper ID: E0241    Paper Session ID: TE13.1.4
Sensitivity Analysis of S/SP Compensation Capacitance Parameters and ZVS implementation in Wireless Power Transfer System
Yujie Lan, Qing He, Jinshuai Wang, Wei Chen, Qingbin Chen, Xiaohui Zeng; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

9:20-9:40
Paper ID: E0397    Paper Session ID: TE13.1.5
Analysis of Connection Optimization in Planar Transformer Winding Loss
Mou He1, Jingyi Xie2, Lei Yang3, Wei Chen1, Subin Lin1, Qingbin Chen1, Yuping Huang3; 1.College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China, 2.School of Electronic, Electrical Engineering and Physics, Fujian University of Technology, China, 3.Laboratory of Aerospace Servo Actuation and Transmission, Beijing Institute of Precision Mechatronics and Controls, China


Nov. 13, 2023     8:00-10:00
TE13-2 Reliability, Diagnosis, Prognosis and Protection of Power Electronics-2

8:00-8:20
Paper ID: F0408    Paper Session ID: TE13.2.1
An Online Bridge-level IGBT Temperature Estimation Approach Via Emitter Parasitic Inductance Voltage Undershoot
Xinbin Fang1, Pengju Sun1, Bo Wang2, Qiang Li1, Yufeng Lan1; 1.State Key Laboratory of Power Transmission equipment, Chongqing University, China, 2.ABB Beijing Drive Systems Company Limited, China

8:20-8:40
Paper ID: F0536    Paper Session ID: TE13.2.2
A Method for Aging Evaluation of Thyristors under Steady State Temperature Stress Based on PCB Rogowski Coil Current Sensor
Zhong Chen1, Wei Yang1, Weiping Guan1, Di Hu1, Hengyang Zhao2, Haoze Luo3; 1.Electric Power Science Research Institute, State Grid Anhui Electric Power Co., Ltd, China, 2.State Grid Anhui Electric Power Co., Ltd., China, 3.School of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

8:40-9:00
Paper ID: F0541    Paper Session ID: TE13.2.3
Novel Plug-Socket DC Connector Based on Solid-State Switch for DC Building Applications
Max Chen, River Li, Terence Lau; Department of Smart Power Electronic Systems, Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute, Hongkong, China

9:00-9:20
Paper ID: F0567    Paper Session ID: TE13.2.4
A Bidirectional Solid-State Circuit Breaker Based on Si/SiC Hybrid Switch
Ju Xue, Zhen Xin, Jianliang Chen, Jianlong Kang; State Key Laboratory of Reliability and Intelligence of Electrical Equipment, Hebei University of Techonlogy, China

9:20-9:40
Paper ID: F0579    Paper Session ID: TE13.2.5
Harmonic Routing Between DC-link Capacitor Bank and DC/DC Stage for Reliability Enhancement in the Application of SST
Jinxiao Wei1, Hongyu Lin1, Yu Wang2, Hao Feng1, Fengrui Liang1, Li Ran3; 1.Chongqing-Warwick Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics, Chongqing University, China, 2.Laboratory of Low frequengy Electromagnetic Communication Technology, WMCRI CSSC, China, 3.Warwick-Chongqing Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics, University of Warwick, United Kingdom

9:40-10:00
Paper ID: F0634    Paper Session ID: TE13.2.6
Comparative Analysis on Thermal Performance and Reliability of Discrete SiC MOSFET in Press-pack Package and Wire-bonded Package
Zheyan Zhu1, Ran Yao1, Hui Li1, Wei Lai1, Zhongyuan Chen2, Jinyuan Li2, Yaosheng Li2, Miaorui Wang3; 1.State Key Laboratory of Power Transmission Equipment Technology, Chongqing University, China, 2.State Key Laboratory of Advanced Transmission Technology, Beijing Institute of Smart Energy, China, 3.State Grid Chongqing Electric Power Research Institute, China


Nov. 13, 2023     8:00-10:00
TE13-3 Conversion and Control Technologies for Renewable Energy and Storage Systems-1

8:00-8:20
Paper ID: G0033    Paper Session ID: TE13.3.1
A Low-Frequency Power Decoupling Method Based on Differential Split-Capacitor CLLLC Converter
Ziyin Wang1, Zhenchao Li1, Jia Shu1, Yan Zhang1, Jinjun Liu1, Xianting Li2; 1.School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China, 2.Photovoltaic and Energy Storage Products Department, East Group Co.,Ltd, China

8:20-8:40
Paper ID: G0109    Paper Session ID: TE13.3.2
Reconfigurable Modular PV Converter for Flexible Overcurrent Capacity
Huaiyuan Ma1, Jia Liu1, Xing Zhang2, Xuewen Li1, Jinjun Liu1; 1.State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an Jiaotong University, China, 2.School of Electrical Engineering and Automation, Hefei University of Technology, China

8:40-9:00
Paper ID: G0194    Paper Session ID: TE13.3.3
Operation Control Method of the Wind-Solar-Energy Storage Dominated Islanded Microgrid Used for Hydrogen Production
Junxiao Xia, Jiawei Chen, Pengfei Wang; College of Automation, Chongqing University, China

9:00-9:20
Paper ID: G0219    Paper Session ID: TE13.3.4
A Comprehensive Optimized Control Scheme for the Dual-Active-Bridge dc-dc Converter
Nie Hou, Yue Zhang, Yunwei Li; Department of Electrical and Computer Engineering, University of Alberta, Canada

9:20-9:40
Paper ID: G0251    Paper Session ID: TE13.3.5
Superior performance of pouch cell lithium-ion capacitors based on PVDF-HFP/PAN gel electrolyte
Jiahui Bi, Jiawei Zhang, Langlang Lian, Yu Li, Minghua Chen; School of Electrical and Electronic Engineering, Harbin University of Science and Technology, China

9:40-10:00
Paper ID: G0298    Paper Session ID: TE13.3.6
Novel Fully Distributed Robust Voltage/Var Control for High Proportion Distributed PV Networks
Ling Wang1, Hao Bai2, Yuanzhe Zhu1, Ruotian Yao2, Wanlin Du1, Wei Li2; 1.Institute of Electric Power Science, Guangdong Power Grid Co., Ltd., China, 2.Electric Power Research Institute, China Southern Power Grid, China


Nov. 13, 2023     8:00-10:00
TE13-4 Conversion and Control Technologies for Renewable Energy and Storage Systems-2

8:00-8:20
Paper ID: G0308    Paper Session ID: TE13.4.1
Smart Load With Reduced Energy Storage Based on Fractional-Order Components
Jing Zi, Dongyuan Qiu, Bo Zhang, Fan Xie, Yanfeng Chen, Wenxun Xiao; School of Electric Power, South China University of Technology, China

8:20-8:40
Paper ID: G0329    Paper Session ID: TE13.4.2
A Resonant Switched-Capacitor LLC DCX in Data Center Applications
Jiawei Liang, Haoyu Wang; School of Information Science and Technology, ShanghaiTech Univiersity, China

8:40-9:00
Paper ID: G0375    Paper Session ID: TE13.4.3
Research on Optimal Configuration of Generator-Hybrid Energy Storage in Aircraft HVDC Power Supply System with High Power Pulsating Load
Jun Deng1, Bangting Wang2, Li Wang1, Shanhui Yang1; 1.Automation College, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, 2.Design & Research, COMAC Shanghai Aircraft Design & Research Institute, China

9:00-9:20
Paper ID: G0517    Paper Session ID: TE13.4.4
An Adaptive Power Process Forecasting Method for Multi-Load Rail Transit System
Yuxin Liu1, Zhaoxun Huang2, Xichuan Deng2, Feng Wang1, Fang Zhuo1; 1.School of Electronic Engineering, Xi'an Jiaotong University, China, 2.Research and Development Center, Xi'an Kaitian Railway Electric CO., LTD, China

9:20-9:40
Paper ID: G0607    Paper Session ID: TE13.4.5
A Fast and Simple Open-Circuit-Fault Diagnosis for T-Type Three-Level Power Converters
Yimin Zhang, Zhen Li, Mingyuan Zhang, Haoyu Chen, Xinqing Zhang, Zhenbin Zhang; School of Electrical Engineering, Shandong University, China

9:40-10:00
Paper ID: G0644    Paper Session ID: TE13.4.6
Optimized Maximum Power Point Tracking for PV System Under Partial Shading Conditions
Feixuan Yang1, Haimeng Wu1, Xingshuo Li2, Zhiwei Gao1, Mohammed Alkanderi1; 1.Department of Mathematics, Physics and Electrical Engineering, Northumbria University, United Kingdom, 2.Department of Electrical Engineering, Nanjing Normal University, China


Nov. 13, 2023     8:00-10:00
TE13-5 Power Electronics for Wireless Power Transfer-1

8:00-8:20
Paper ID: K0114    Paper Session ID: TE13.5.1
A No-communication Efficiency Optimization Method for Wireless Power Transfer System
Yang Yang1, Heng Liu1, Jingzhi Ren2, Wenxing Zhong1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Research and Development Department, DouchPower Company, China

8:20-8:40
Paper ID: K0234    Paper Session ID: TE13.5.2
Realization of CC and CV With ZPA Using S-TT Compensation Network for WPTS
Quan Xiao, Yi Zhou, Sheng Liu, Zihao Zhang, Qian Wang, Deyan Lin; School of Automation, Wuhan University of Technology, China

8:40-9:00
Paper ID: K0248    Paper Session ID: TE13.5.3
A Design Method of the Bilateral LC-Compensated CPT System with Constant Output Voltage Considering the Secondary Inductance
Xichen Liu, Shuai Wu, Wenping Chai, Changhua Li, Yikai Zhang, Chunwei Cai; School of New Energy, Harbin Institute of Technology at Weihai, China

9:00-9:20
Paper ID: K0291    Paper Session ID: TE13.5.4
A Misalignment-Insensitive Dual-Channel Electric Vehicle Wireless Charging System with a Novel Antiparallel Cross-Shaped Solenoid Pad
Hui Wang, Yuanchao Wu, Mingzhu Zhou, Hangyan Zhou, Xiaoying Chen, Yiming Zhang; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

9:20-9:40
Paper ID: K0452    Paper Session ID: TE13.5.5
A Misalignment-Tolerant IPT Converter with Asymmetric Rectangular-Solenoid Coupler
Hai Xu1, Zhicong Huang1, Xiaohui Qu2; 1.Shien-Ming Wu School of Intelligent Engineering, South China University of Technology, China, 2.School of Electrical Engineering, Southeast University, China

9:40-10:00
Paper ID: K0568    Paper Session ID: TE13.5.6
A Novel LCC-S Compensated Inductive Power Transfer System with Inherent Constant Current and Constant Voltage Charging
Sheng Ren 1, Ping Yang1, Xiaoqiang Wang2, Jianping Xu1; 1.School of Electric Engineering, Southwest Jiaotong University, China, 2.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China


Nov. 13, 2023     8:00-9:40
TE13-6 Insulation Modeling and Design of the Medium Voltage High-Frequency Transformer

8:00-8:20
Paper ID: O0412    Paper Session ID: TE13.6.1
The interactions analysis for high frequency transformers insulation under multi-stress of high voltage, high frequency, and high temperature
Zhaoxin Wang1, Filipe Faria Da Silva1, Henrik Sørensen1, Qian Wang2, Claus Leth Bak1; 1.AAU Energy, Aalborg University, Denmark, 2.School of Automation, Wuhan University of Technology, China

8:20-8:40
Paper ID: O0417    Paper Session ID: TE13.6.2
Space Charge Characteristics of Epoxy/BN@SiO2 Nanocomposites Used in Solid State Transformer
Yong Feng, Weiwang Wang, Leiyu Hu; State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi’an Jiaotong University, China

8:40-9:00
Paper ID: O0434    Paper Session ID: TE13.6.3
Electromagnetic-thermal coupled simulation of a 10kW,10kHz high-frequency transformer considering the dynamic electromagnetic parameters of materials
Yongsheng Xu1, Bing Luo1, Yujing Luo2, Weiwang Wang2, Shengtao Li2; 1.State Key Laboratory of HVDC, Electric Power Research Institute, (China Southern Power Grid), China, 2.State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an Jiaotong University, China

9:00-9:20
Paper ID: O1108    Paper Session ID: TE13.6.4
Effect of superimposed harmonics on partial discharge characteristics of insulation in power electronic transformers
Jianning Zhao1, Wenqian Zhang1, Jun Jiang1, Zhan Shen2, Chaohai Zhang1; 1.Jiangsu Key Laboratory of New Energy Generation and Power Conversion, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, 2.School of Electrical Engineering, Southeast University, China

9:20-9:40
Paper ID: O0600    Paper Session ID: TE13.6.5
Broadband Equivalent Circuit Modeling for Medium Voltage High-Frequency Transformers with Multi-Shielding Structure
Rui Lu1, Yinan Yao2, Cheng Zheng2, Jianxiong Yu1, Chushan Li2, Wuhua Li1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang Uiversity, China, 2.Zhejiang University-University of Illinois at Urbana-Champaign Institute, Zhejiang Uiversity, China


Nov. 13, 2023     8:00-9:40
TE13-7 Power Electronics for Power ICs, Lighting, Consumer Electronics, ICT, Medical, IoT and Energy Harvesting etc.-1

8:00-8:20
Paper ID: L0212    Paper Session ID: TE13.7.1
A Self-Powered Multi-input Interface Circuit for Piezoelectric Energy Harvesting Using SECE and One Shared Coupled Inductor
Junjie Zheng, Weimin Wu; Dept. of Electrical Engineering, Shanghai Maritime University, China

8:20-8:40
Paper ID: L0509    Paper Session ID: TE13.7.2
Boundary of continuous current mode and discontinuous current mode for IPT converter
Hui Deng1, Huilin Ge2, Jing Lian3, Dexi Chen4, Chenkai Guo2; 1.Xiong'an National Innovation Center Technology Co., Ltd, China, 2.School of Automation, Jiangsu University of Science and Technology, China, 3.School of Automation, Nanjing University of Information Science and Technology, China, 4.China Telecom Satellite Communication Co., Ltd, China

8:40-9:00
Paper ID: L0550    Paper Session ID: TE13.7.3
Analysis and Optimization of PCB Layout for A 12-V-to-1-V Hybrid-Switched-Capacitor VRM with Switched Intermediate Voltage Rail
Huaqiao Liu1,2, Yenan Chen1,2; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Key Laboratory of Power Semiconductor Materials and Devices of Zhejiang Province & Institute of Advanced Semiconductors, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China

9:00-9:20
Paper ID: L0597    Paper Session ID: TE13.7.4
A Switched-Capacitor DC-DC Converter with Adaptive Single-Boundary Hysteretic Control
Tai Zhang1, Guigang Cai2, Yan Lu1; 1.Institute of Microelectronics & the SKL of Analog and Mixed-Signal VLSI, University of Macau, Macao, China, 2.Microelectronics Thrust, Function Hub The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou), China

9:20-9:40
Paper ID: L0642    Paper Session ID: TE13.7.5
A Battery to 15~36V Hybrid Boost Converter with 14.4x Max VCR for LED-Lighting
Chenkang Xue1, Xu Yang1, Yong Ding1, Wuhua Li2, Wanyuan Qu1; 1.School of Micro-Nano Electronics, Zhejiang University, China, 2.School of Electrical Engineering, Zhejiang University, China


Nov. 13, 2023     10:20-12:00
TE13-8 Power Electronics for Converter Dominated Grid-Forming Power System-1

8:00-8:20
Paper ID: J0279    Paper Session ID: TE13.8.1
A Strong-Grid-Friendly Voltage Control Method of Grid-Forming Inverters
Cheng Ai, Yitong Li, Jinjun Liu; School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

8:20-8:40
Paper ID: J1006    Paper Session ID: TE13.8.2
Stability Analysis of Grid-Forming Inverters with Voltage and Current Feedforward
Hao Ruan1, Zhe Zhang1, Yi Xiao1, Yongheng Yang1, Marta Molinas2; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Department of Engineering Cybernetics, Norwegian University of Science and Technology, Norway

8:40-9:00
Paper ID: J1021    Paper Session ID: TE13.8.3
A Coordinated PV-Battery GFM Control for Power Management and Frequency Support
Kai Yin1, Yi Xiao2, Yongheng Yang2; 1.Polytechnic Institute, Zhejiang University, China, 2.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

9:00-9:20
Paper ID: J0662    Paper Session ID: TE13.8.4
Low Frequency Oscillation Analysis of Power System with Large-scale Renewable Energy Access
Yue Fan, Shuanbao Niu, Meng Wang, Ying Wang, Cong Wang; Electric Power Control Center, Northwest Branch of State Grid Corporation of China, China

9:20-9:40
Paper ID: J0837    Paper Session ID: TE13.8.5
Low-Frequency Passivity Characterization of Grid-Forming Inverter
Jingying Guan, Shaojie Li, Hua Lin; State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology, Huazhong University of Science and Technology, China

9:40-10:00
Paper ID: J0976    Paper Session ID: TE13.8.6
Terminal Voltage Dynamics Analysis and Stability Assessment of Gird Forming Converters with the Impact of Grid Current Feedforward Control
Boxin Liu1, Yonghao Li1, Yi Chen1, Tianling Shi2, Xin Xiang1, Huan Yang1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.School of Mechatronic Engineering and Automation, Shanghai University, China


Nov. 13, 2023     10:20-12:00
TE13-9 Magnetics, EMI, Passive Integration and Digital Manufacture Technology-2

10:20-10:40
Paper ID: E0618    Paper Session ID: TE13.9.1
EMI noise analysis for a High-frequency power inductor model based PFC converters
Wenxia Chen, Wenjie Chen, Rui Cheng, Hanjie Qi, Wei Zhou, Ling Li; School of electrical engineering, Xi'an jiaotong university, China

10:40-11:00
Paper ID: E0669    Paper Session ID: TE13.9.2
Analysis and Reduction of Common-mode Noise in Cellular RDCX Converter
Siliang Zhang1,2, Yuhao Xu1,2, Gao Fan3, Xinke Wu1,2, Jiayi Zhang1,2; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Key Laboratory of Power Semiconductor Materials and Devices of Zhejiang Province, Institute of Advanced Semiconductors, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China, 3.AE Silergy Semiconductor Technology (Hangzhou) Co., Ltd., China

11:00-11:20
Paper ID: E0705    Paper Session ID: TE13.9.3
EMI Analysis of MMC-DAB System Based Transmission Line High Frequency Model
Wei Zhou, Xu Yang, Qingzheng Li, Yuxuan Chen, Wenxia Chen, Zhixiang Li, Tianqi Weng, Yuhang Xu; School of Electronic Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

11:20-11:40
Paper ID: E0984    Paper Session ID: TE13.9.4
An Iterative Scheme for the Magnetic Field Synthesis of Electromagnetic Navigation Systems
Sangwon Lee, Jaehoon Shim, Jung-Ik Ha; Department of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University, Korea

11:40-12:00
Paper ID: E1014    Paper Session ID: TE13.9.5
Ultra-High Power Density Point-of-Load Converter Design Based on A Six-Phase Strongly Coupled Transformer With least Leakage Inductance
Kangxin Zhang1, Yugang Yang1, Ming Xu2, Julu Sun2, Juanjuan Sun2, Chuanyun Wang2; 1.College of Electrical and Power Engineering, Taiyuan University of Technology, China, 2.Central Research, Powerland Technology Inc, China


Nov. 13, 2023     10:20-12:00
TE13-10 Advanced Power Devices (Si, SiC, GaN devices etc) and Their Applications-3

10:20-10:40
Paper ID: D0901    Paper Session ID: TE13.10.1
A GaN HEMT Integrated Power Module with Silver Sintering Processes
Zezheng Dong1,2,3, Yinxiang Fan4, Haidong Yan1,2,3, Xinke Wu1,2,3; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Key Laboratory of Power Semiconductor Materials and Devices of Zhejiang Province, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China, 3.Institute of Advanced Semiconductors, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China, 4.School of Mechanical and Electrical Engineering, Guilin University of Electronic Technology, China

10:40-11:00
Paper ID: D0913    Paper Session ID: TE13.10.2
A Predictive Method of Crosstalk Peak Considering Packaging Parameters for SiC MOSFETs
Hao Yue, Jian Chen, Wensheng Song, Haoyang Tan, Pengcheng Xu; School of Electrical Engineering, Southwest jiaotong university, China

11:00-11:20
Paper ID: D0957    Paper Session ID: TE13.10.3
Bipolar Characteristic and Mechanism of Unipolar 1.2-kV Silicon Carbide Power Semiconductors in High Junction Temperature Applications
Fengtao Yang1, Zizhen Cheng1, Zhewen Ni2, Hang Kong1, Mengyu Zhu1, Tongyu Zhang1, Ruolin Han1, Laili Wang1; 1.State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an Jiaotong University, China, 2.School of Physics, Xi’an Jiaotong University, China

11:20-11:40
Paper ID: D0983    Paper Session ID: TE13.10.4
Design of Highly Efficient and Compact SiC Wind Power Converter Considering Wind Speed Profile
Haoyu Chen1, Tianchang Liu2, Hao Feng1, Li Ran3; 1.Chongqing-Warwick Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics, Chongqing University, China, 2.Marketing Service Center, State Grid Jiangsu Electric Power Company , China, 3.Warwick-Chongqing Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics, University of Warwick, United Kingdom

11:40-12:00
Paper ID: D1024    Paper Session ID: TE13.10.5
Framework for Determining Optimal Grid Filter and Frequency in SiC Wind Power Converter
Haoyu Chen1, Hao Feng1, Li Ran2, Philip Mawby3, Chunjiang Jia4, Chong Ng4; 1.Chongqing-Warwick Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics, Chongqing University, China, 2.Warwick-Chongqing Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics, University of Warwick, United Kingdom, 3.School of Engineering, University of Warwick, United Kingdom, 4.Offshore House, ORE Catapult, United Kingdom


Nov. 13, 2023     10:20-12:00
TE13-11 Battery Management System

10:20-10:40
Paper ID: O1118    Paper Session ID: TE13.11.1
Capacity Optimization Configuration of Aircraft Energy Storage Units Based on Particle Swarm Optimization and Neural Network Algorithm
Zhiliang Wang1, Xiaodong Fan1, Meng Wang1, Hongxu Liu1, Wanqiang Cui2, Guihua Liu2; 1.Beijing Electro-mechanical Engineering Institute, China, 2.School of Electrical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology, China

10:40-11:00
Paper ID: O0044    Paper Session ID: TE13.11.2
An Extented Single Particle Method for Lithium-ion Batteries
Haiqin Song1, Jianqiang Kang1, Qian Wang2, Jing V. Wang2, Guorong Zhu2, Chunhu Qian3; 1.Hubei Key Laboratory of Advanced Technology for Automotive Components, Wuhan University of Technology, China, 2.College of Automation, Wuhan University of Technology, China, 3.Energy Storage Department, Flextech Company, China

11:00-11:20
Paper ID: O0097    Paper Session ID: TE13.11.3
Bidirectional Converter-based Broadband Lithium-Ion Batteries Impedance Measurement Approach with Model Predictive Current Control
Anqi Geng1, Haitao Hu1, Yuanzhen Peng1, Yanyu Chen1, Zhaoyang Zhao2; 1.School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China, 2.Institute of Smart City and Intelligent Transportation, Southwest Jiaotong University, China

11:20-11:40
Paper ID: O0158    Paper Session ID: TE13.11.4
An Electrochemical Impedance Spectroscopy-based Model for Lithium-Ion Batteries with Solid Phase Diffusion Process
Yuanzhen Peng1, Haitao Hu1, Anqi Geng1, Yanyu Chen1, Zhaoyang Zhao2; 1.School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China, 2.Smart City and Intelligent Transportation Research Institute, Southwest Jiaotong University, China

11:40-12:00
Paper ID: O0390    Paper Session ID: TE13.11.5
State Estimation of Lithium-ion Batteries Using Adaptive Extended Kalman Filter and Long Short-Term Memory Networks
Qian Liu, Wanjun Lei, Yichao Gao, Jiaqi Zhao, Yize Liu; School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China


Nov. 13, 2023     10:20-12:00
TE13-12 Power Electronics for Motor Drives and Transportations-2

10:20-10:40
Paper ID: I0886    Paper Session ID: TE13.12.1
High Performance Sensorless Control of Brushless DC Motor Based on A Novel Sliding Mode Observer
Yanqing Zhang, Yongzhi Li, Zhonggang Yin, Yang Zhou, Ming Su; School of Electrical Engineering, Xi'an University of Technology, China

10:40-11:00
Paper ID: I0889    Paper Session ID: TE13.12.2
Cross-cancellation Sliding Mode Observer-based Sensorless Control of PMSLM
Dongsheng Yuan, Yang Zhou, Zhonggang Yin, Cong Bai, Yaning Wang; School of Electrical Engineering, Xi'an University of Technology, China

11:00-11:20
Paper ID: I0819    Paper Session ID: TE13.12.3
Model-Free Predictive Torque Control of PMSM Drives with Measurement Noise Suppression
Oluleke Babayomi, Zhen Li, Yilin Wang, Junda Li, Zhenbin Zhang; School of Electrical Engineering, Shandong University, China

11:20-11:40
Paper ID: I0847    Paper Session ID: TE13.12.4
IPMSM composite full-speed range sensorless control
Yanping Zhang1, Ming Su2, Zhonggang Yin2, Ning An2, Lingfei Gao2; 1.State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an Jiaotong University, Xian University of Technology, China, 2.School of Electrical Engineering, Xian University of Technology, China

11:40-12:00
Paper ID: I0860    Paper Session ID: TE13.12.5
An LC Oscillation Suppression Method Based on SOGI-FLL for Permanent Magnet Traction System
Xinyu Ji, Yun Zuo, Xinglai Ge, Chunxu Lin, Huimin Wang, Junwen Mu; School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China


Nov. 13, 2023     10:20-12:00
TE13-13 Power Electronics for Wireless Power Transfer-2

10:20-10:40
Paper ID: K0592    Paper Session ID: TE13.13.1
Research on A Three-phase Battery Wireless Charger with Arc Transmitting Coils for AUV
Huiying Yu, Hongchen Liu, Youzheng Wang; School of Electrical Engineering and Automation , Harbin Institute of Technology, China

10:40-11:00
Paper ID: K0768    Paper Session ID: TE13.13.2
Double Cavity Coupling Structure Design of a Capacitive Wireless Power Transfer System Under Seawater
Yuchuan Zhu1, Xiangwei Shen2, Jianxin Jiang2, Xuan Wei2, Hao Ma2; 1.Zhejiang University/University of Illinois at Urbana–Champaign Institute, Zhejiang University, China, 2.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

11:00-11:20
Paper ID: K0779    Paper Session ID: TE13.13.3
Comparative Evaluation of Three-phase Unipolar and Three-phase Bipolar Coils in Wireless Power Transfer
Dongsheng Wang1, Hao Feng1, Li Ran2; 1.Chongqing-Warwick Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics, Chongqing University, China, 2.Warwick-Chongqing Joint Laboratory in Silicon Carbide Power Electronics, University of Warwick, United Kingdom

11:20-11:40
Paper ID: K0926    Paper Session ID: TE13.13.4
A Capacitive Power Transfer System Designed for Stable Outputs With Load Variations
Xuan Wei1, Xiangwei Shen1, Shiying Luo1, Jianxin Jiang1, Yuchuan Zhu1, Hao Ma1,2; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Zhejiang University/University of Illinois at Urbana-Champaign Institute, China

11:40-12:00
Paper ID: K1115    Paper Session ID: TE13.13.5
An IPT System with High-misalignment Tolerance and Constant Output Voltage and Current
Jianwei Mai, Yijie Wang, Ao Yang, Dianguo Xu; School of Electrical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology, China


Nov. 13, 2023     10:20-12:00
TE13-14 Power Electronics for Motor Drives and Transportations-3

10:20-10:40
Paper ID: I0885    Paper Session ID: TE13.14.1
Torque ripple suppression method for the robust predictive current control system of SynRM based on multi-resonant control
Zhonggang Yin, Ning An, Fengtao Gao, Ming Su, Yongzhi Li; School of Electrical Engineering, Xi'an University of Technology, China

10:40-11:00
Paper ID: I0665    Paper Session ID: TE13.14.2
A novel speed sensorless control for PMSM Drives
Han Lu, Haoran Wang, Yuhang Tang, Yang Xiao, Yong Yang, Mingdi Fan; School of Rail Transportation, Soochow University, China

11:00-11:20
Paper ID: I0718    Paper Session ID: TE13.14.3
A Junction Temperature Monitoring Method Based on Turn-off Current for IGBT Modules
Lily Liu, Xinglai Ge, Huimin Wang, Zhiliang Xu, Linlin Zhang; School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China

11:20-11:40
Paper ID: I0893    Paper Session ID: TE13.14.4
Fault Method Strategy for Inter-Turn Short Circuit Based on Linear Extended State Observer
Zhonggang Yin, Yaning Wang, Peien Luo, Lingfei Gao, Yang Zhou; Department of Electrical Engineering, Xi'an university of technology, China

11:40-12:00
Paper ID: I0965    Paper Session ID: TE13.14.5
Research on Switched Reluctance Type Electromagnetic Speed Regulating Motor and Its Current Chopping Control Method
Chenyu Cui, Yugang Yang; College of Electrical and Power Engineering, Taiyuan University Technology, China


Nov. 13, 2023     10:20-12:00
TE13-15 Power Electronics for Power ICs, Lighting, Consumer Electronics, ICT, Medical, IoT and Energy Harvesting etc.-2

10:20-10:40
Paper ID: L0888    Paper Session ID: TE13.15.1
Model Predictive Control Based on Newton-Raphson Iterative Method of Triple-Active-Bridge Converter
Qian Chen1, Zheng Dong1, Jiawang Qin1, Xiaohui Qu2; 1.School of Electrical Engineering, Shandong University, China, 2.School of Electrical Engineering, Southeast University, China

10:40-11:00
Paper ID: L0989    Paper Session ID: TE13.15.2
Effect of Multiple Combination Modes of Reactive Components on the Response of Electromagnetic Vibration Energy Harvester
Rui Zhong1, Chung Ket Thein2, Dunant Halim1, John Xu3; 1.Department of Mechanical, Materials and Manufacturing Engineering, University of Nottingham Ningbo China, China, 2.Nottingham Ningbo China Beacons of Excellence Research and Innovation Institute, University of Nottingham Ningbo China, China, 3.Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Nottingham Ningbo China, China

11:00-11:20
Paper ID: L0996    Paper Session ID: TE13.15.3
A rotational electromagnetic energy harvester with a self-powered MPPT circuit for IoT applications
Yizhen Wang1, Nan Chen2, Tingcun Wei1, Liu Yang3; 1.School of Microelectronics, Northwestern Polytechnical University, China, 2.School of Electronic and Information, Northwestern Polytechnical University, China, 3.School of Computer Science, Northwestern Polytechnical University, China

11:20-11:40
Paper ID: L1002    Paper Session ID: TE13.15.4
A Synchronized Multiple Bias-flip Interface Circuit for Piezoelectric Energy Harvesting Using Optimized Switched-Capacitor Arrays
Jiacong Qiu, Junrui Liang; School of Information Science and Technology, ShanghaiTech University, China

11:40-12:00
Paper ID: L1007    Paper Session ID: TE13.15.5
A Wireless Voting System Built with Many Battery-free Motion-powered Bluetooth Buttons
Cheng Tian, Zijie Chen, Junrui Liang; School of Information Science and Technology, ShanghaiTech University, China


Nov. 13, 2023     10:20-12:00
TE13-16 Power Electronics for Converter Dominated Grid-Forming Power System-2

10:20-10:40
Paper ID: J1003    Paper Session ID: TE13.16.1
Control Flexibility of Power Converters for Seamless Transition between Grid-Following and Grid-Forming Modes
Zhe Zhang, Yongheng Yang; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

10:40-11:00
Paper ID: J0283    Paper Session ID: TE13.16.2
Primary Frequency Regulation with Improved Frequency Deadband Control of Grid-forming Storage Inverter for Longer Lifespan
Wei Zhang, Zhenxiong Wang, Hao Yi, Fang Zhuo, Qiru Li, Yingjie Peng, Xiao Zhang, Jingting Wu; State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an Jiaotong University, China

11:00-11:20
Paper ID: J0478    Paper Session ID: TE13.16.3
A Power Decoupling Control Strategy for Virtual Oscillator Controlled Grid-forming Inverters Based on Impedance and Voltage Compensation
Mingyue Wang, Shaokun Niu, Xianzhe Pang, Qicai Ren, Yuqi Shen, Alian Chen; School of Control Science and Engineering, Shandong University, China

11:20-11:40
Paper ID: J1035    Paper Session ID: TE13.16.4
Inertia-Oriented Hybrid Synchronization Control of Grid-Forming Inverters
Yi Xiao1, Zhe Zhang1, Kai Yin2, Yongheng Yang1, Marta Molinas3; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Polytechnic Institute, Zhejiang University, China, 3.Department of Engineering Cybernetics, Norwegian University of Science and Technology, Norway

11:40-12:00
Paper ID: H0640    Paper Session ID: TE13.16.5
A New Buck-Boost AC/DC Converter with Two Switches for DC Microgrid
Yuan Ge1, Weimin Wu1, Zhigang Chen1, Mohamed Orabi2; 1.Dept. of Electrical Engineering, Shanghai Maritime University, China, 2.Dept. of Electrical Engineering, Aswan University, Egypt


Nov. 13, 2023     13:00-14:20
TE13-17 Power-to-X Technologies-1

13:00-13:20
Paper ID: M0023    Paper Session ID: TE13.17.1
Review of electrolyser modeling in wind power and photovoltaic electrolysis for hydrogen production
Dong Ding1, Honglin Wu1, Shiqi Zhang2, Xijuan Yu1, Haiyun Wang1, Liping Yang1; 1.State Grid Beijing Electric Power Company, China, 2.School of Electrical Engineering, Yanshan University, China

13:20-13:40
Paper ID: M0026    Paper Session ID: TE13.17.2
A multi-port converter structure based on port interconnection for hybrid energy storage system
Yingjie Yang1, Tiantian Cai1, Dehong Liu1, Yupeng Wei2, Xiaoqiang Guo2, Zhigang Lu2; 1.Digital Grid Research Institute of China Southern Power Grid, China Southern Power Grid, China, 2.Department of Electrical Engineering, Yanshan University, China

13:40-14:00
Paper ID: M0554    Paper Session ID: TE13.17.3
APS Modulation of High-frequency Partial Paralleled DAB Converter Using Improved PSO Algorithm and Online Optimization Algorithm
ZhaoYang Chen1, Zhe Zhang1, Xingyu Fu1, Yuan liu1, Xiaoqiang Guo2; 1.School of Electrical Engineering, Hebei University of Technology, China, 2.School of Electrical Engineering, Yanshan University, China

14:00-14:20
Paper ID: M0664    Paper Session ID: TE13.17.4
Design of High-Power Pulsed Laser Power Supply
Jian Xu1, Langlang Yu1, Jiahao Song2, Helong Li1, Zhiqing Yang1, Lijian Ding1; 1.School of Electr. & Autom., Hefei University of Technology, China, 2.Institute of Energy, Hefei Comprehensive Natl. Sci. Center, China

14:20-14:40
Paper ID: M0866    Paper Session ID: TE13.17.5
Thermal modeling and control strategy for alkaline water electrolyzers cold start
Haoran Cheng, Yanghong Xia, Jin Wang, Wei Wei; College of electrical engineering, ZhejiangUniversity, China


Nov. 13, 2023     13:00-15:00
TE13-18 Reliability, Diagnosis, Prognosis and Protection of Power Electronics-3

13:00-13:20
Paper ID: F0733    Paper Session ID: TE13.18.1
Comparing the Aging Characteristics of Quasi-Solid-State Lithium Batteries and Traditional Lithium Batteries
Binxin Li, Zhaoyang Zhao, Shumin Qin, Weixuan He, Hantao Ma, Yuhang Liu, Haitao Hu, Zhengyou He; Institute of Smart City and Intelligent Transportation, Southwest Jiaotong University, China

13:20-13:40
Paper ID: F0754    Paper Session ID: TE13.18.2
Design and Modeling of the PCB Rogowski Coil with Multiple Vias for Power Devices
Yafei Shi, Zhen Xin, Ze Zhou, Yu Yao; School of Electrical Engineering, Hebei University of Technology, China

13:40-14:00
Paper ID: F0781    Paper Session ID: TE13.18.3
Design of PCB Rogowski Current Sensor with Digital Compensation for Three-Phase Inverter
Yu Yao, Ze Zhou, Yafei Shi, Zhen Xin; School of Electrical Engineering, Hebei University of Technology, China

14:00-14:20
Paper ID: F0822    Paper Session ID: TE13.18.4
Numerical Simulation Research and Application of Space Charge Characteristics of Silicone Elastomer for Device Packaging
Pengfei Wu1, Yunlai An1, Shuai Sun1, Jinqiang Zhang2, Zhibin Zhao2, Xuebao Li2; 1.State Key Laboratory of Advanced Power Transmission Technology, State Grid Smart Grid Research Institute Co.,Ltd., China, 2.School of Electrical and Electronic engineering, North China Electric Power University, China

14:20-14:40
Paper ID: F0970    Paper Session ID: TE13.18.5
Mission Profile Emulator for Individual Sub-module in Cascaded H-bridge Converter-based Battery Energy Storage Systems
Moxi Wang1, Yalin Zhang2, Yaohai Li2, Ke Ma1, Xu Cai1; 1.Department of Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China, 2.Sieyuan Electric Co, Ltd, China

14:40-15:00
Paper ID: F0979    Paper Session ID: TE13.18.6
Accelerated Aging Test of Metallized Film Capacitors in Modular Multilevel Converter Based on Mission Profile Emulator
Xi Ling1, Yalin Zhang2, Xin Yu2, Ke Ma1; 1.Department of Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China, 2.Sieyuan Electric Co., Ltd., China


Nov. 13, 2023     13:00-15:00
TE13-19 Conversion and Control Technologies for Renewable Energy and Storage Systems-3

13:00-13:20
Paper ID: G0647    Paper Session ID: TE13.19.1
PMSG LVRT Strategy with Frequency Divided Droop Control of Supercapacitor
Junda Li1, Zhen Li1, Wenjie Guo1, Zhenbin Zhang1, Gefei Liu2; 1.School of Electrical Engineering, Shandong University, China, 2.Shandong Branch, Shandong Branch China Three Gorges Renewables Co.,Ltd., China

13:20-13:40
Paper ID: G0655    Paper Session ID: TE13.19.2
Repeated Resonant Extended State Observer Based Active Disturbance Control for Power Conversion System with LLCL Filter
Shuo Zhang, Ning Gao, Weiming Wu; Dept.Electrical Engineering, Shanghai Maritime University, China

13:40-14:00
Paper ID: G0679    Paper Session ID: TE13.19.3
Indirect Frequency Control Method for Rotor Power Reduction of Large DFIG Individually Linked to Medium Voltage DC Grid
Xueshen Cui, Qiwei Zhang, Yongxin Liu, Qihui Liu, Chengyong Zhao; School of Electrical and Electronic Engineering, North China Electric Power University, China

14:00-14:20
Paper ID: G1025    Paper Session ID: TE13.19.4
A Parameter Design Method for DRU-HVDC Integrated Offshore Wind Farm Concerning System Harmonic and Resonance Characteristics
Xinfang Ren1, Haotian Yu2, Xu Cai2, Wenxin Feng1, Zhichao Zhang1, Guangqiang Peng1; 1.Guangzhou Bureau, CSG EHV Power Transmission Company, China, 2.Key Laboratory of Control of Power Transmission and Conversion, Shanghai Jiao Tong University, China

14:20-14:40
Paper ID: G0771    Paper Session ID: TE13.19.5
Integrated Grid Connected System for Offshore Wind and Marine Current Energy Generation
Yu Zhang1, Guodong Chen2, Tianzhen Wang1; 1.Logistics Engineering College, Shanghai Maritime University, China, 2.Technology Center Shanghai Electric Power Transmission and Distribution Group, China

14:40-15:00
Paper ID: G0836    Paper Session ID: TE13.19.6
A Robust Predictive Current Control of T-Type Three-Level Power Converters Based on Adaptive Linear Neural Network
Yimin Zhang, Zhen Li, Haoyu Chen, Oluleke Babayomi, Mingyuan Zhang, Xinqing Zhang, Zhenbin Zhang; School of Electrical Engineering, Shandong University, China


Nov. 13, 2023     13:00-15:00
TE13-20 Conversion and Control Technologies for Renewable Energy and Storage Systems-4

13:00-13:20
Paper ID: G0891    Paper Session ID: TE13.20.1
Three-phase partial power control converter based on SHEPWM
Wei Zhao, Lanfang Ma, Yin Lv, Lei Qi, Yibo Qi, Xiaofeng Sun; College of Electrical Engineering, Yanshan University, China

13:20-13:40
Paper ID: G0904    Paper Session ID: TE13.20.2
Design and Analysis of a Step-up Multi Port Converter for Energy Conversion in Photovoltaic Battery Systems
Siyuan Shi1, Song Xu1, Wei Jiang2, Seiji Hashimoto3; 1.School of Automation, Jiangsu University of Science and Technology, China, 2.College of Electrical, Energy and Power Engineering, Yangzhou University, China, 3. Division of Electronics and Informatics, Gunma University, Japan

13:40-14:00
Paper ID: G0908    Paper Session ID: TE13.20.3
A Backflow Power Optimization Method for Three-level ANPC-DAB Converter
Haotian Deng, Yijun Wang, Jiachen Tian, Feng Wang, Fang Zhuo; State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an Jiaotong University, China

14:00-14:20
Paper ID: G0942    Paper Session ID: TE13.20.4
A Design Method of Magnetic Component Parameters in Dual Active Bridge Converters for Efficiency Improvement Under Variable Load Conditions
Hongwei Zhang, Zeng Liu, Xujie Wang, Xin Zhang, Jinjun Liu; School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

14:20-14:40
Paper ID: G0756    Paper Session ID: TE13.20.5
Charge-Discharge Management Strategy of Battery in Hybrid Power Generation System of Marine Clean Energy
Ying Liu1, Guodong Chen2, Tianzhen Wang1, Shang Chen2; 1.Logistics Engineering College, Shanghai Maritime University, China, 2.Technology Center Shanghai Electric Power Transmission and Distribution Group, China

14:40-15:00
Paper ID: G1112    Paper Session ID: TE13.20.6
A Distributed Frequency Support Control Strategy for Offshore Wind Farm Integration System via DRU-HVDC
Zhichao Zhang1, Haotian Yu2, Xu Cai2, Wenxin Feng1, Xinfang Ren1, Xianghui Ma1; 1.Guangzhou Bureau, CSG EHV Power Transmission Company, China, 2.Key Laboratory of Control of Power Transmission and Conversion, Shanghai Jiao Tong University, China


Nov. 13, 2023     13:00-14:20
TE13-21 Big Data, Artificial Intelligence, and Security in Power Electronics Systems-1

13:00-13:20
Paper ID: N0211    Paper Session ID: TE13.21.1
Identifying Parameter of Boost Converter Based on Data and Mechanism Combination Method
Xiongjian Li, Fan Xie, Runnan Wang, Dongyuan Qiu, Wenxun Xiao; School of Electric Power Engineering, South China University of Technology, China

13:20-13:40
Paper ID: N0313    Paper Session ID: TE13.21.2
Remaining Useful Life Prediction of Li-ion Batteries Using an improved CNN-LSTM Model
Annuo Yu1, Qingsong Wang1, Xiaofeng Dong2, Giuseppe Buja3; 1.School of Electrical Engineering, Southeast University, China, 2.Suzhou Power Supply Branch, State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd. , China, 3.Department of Industrial Engineering, University of Padova, Italy

13:40-14:00
Paper ID: N0383    Paper Session ID: TE13.21.3
A Deep Transfer Learning Framework for Li-ion Battery Temperature Prediction Based on LSTM Pretraining Model
Fei Ren, Dong Lu, Naxin Cui; School of Control Science and Engineering, Shandong University, China

14:00-14:20
Paper ID: N0628    Paper Session ID: TE13.21.4
Performance Modeling for Power Converters with Light Gradient Boosting Machine
Xinze Li1, Fanfan Lin2, Xin Zhang3, Xueqi Liu3, Hao Ma2; 1.Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University, Singapore, 2.ZJU-UIUC Institute, Zhejiang University, China, 3.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

14:20-14:40
Paper ID: N1029    Paper Session ID: TE13.21.5
A Fault Diagnosis Method Based on Gate Recurrent Unit Fully Convolutional Network for Power Router
Xin Gao, Xianzhe Pang, Alian Chen; School of Control Science and Engineering, Shandong University, China

 


Sponsored by
Diamond Partner
Platinum Partners